ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرزاحسن حسینی، علی اکبر جوکار، زین العابدین رحمانی، الهام کشاورز ، (1397). تدوین وتبیین مدل ارتقاء عملکرد شرکت بر اساس مولفه های اثر گذار سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی، نشریه مدیریت فردا، 16(53)، 283. magiran.com/p1806579
Mirza Hasan Hosseini, Aliakbar Jowkar, Zynolabdin Rahmani, Elham Keshavarz, (2018). Developing and explaining of the performance enhancing model of company based on the effective components of intellectual capital and organization entrepreneurship, Management tomorrow, 16(53), 283. magiran.com/p1806579
میرزاحسن حسینی، علی اکبر جوکار، زین العابدین رحمانی، الهام کشاورز ، تدوین وتبیین مدل ارتقاء عملکرد شرکت بر اساس مولفه های اثر گذار سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی. نشریه مدیریت فردا، 1397؛ 16(53): 283. magiran.com/p1806579
Mirza Hasan Hosseini, Aliakbar Jowkar, Zynolabdin Rahmani, Elham Keshavarz, Developing and explaining of the performance enhancing model of company based on the effective components of intellectual capital and organization entrepreneurship, Management tomorrow, 2018; 16(53): 283. magiran.com/p1806579
میرزاحسن حسینی، علی اکبر جوکار، زین العابدین رحمانی، الهام کشاورز ، "تدوین وتبیین مدل ارتقاء عملکرد شرکت بر اساس مولفه های اثر گذار سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی"، نشریه مدیریت فردا 16، شماره 53 (1397): 283. magiran.com/p1806579
Mirza Hasan Hosseini, Aliakbar Jowkar, Zynolabdin Rahmani, Elham Keshavarz, "Developing and explaining of the performance enhancing model of company based on the effective components of intellectual capital and organization entrepreneurship", Management tomorrow 16, no.53 (2018): 283. magiran.com/p1806579
میرزاحسن حسینی، علی اکبر جوکار، زین العابدین رحمانی، الهام کشاورز ، (1397). 'تدوین وتبیین مدل ارتقاء عملکرد شرکت بر اساس مولفه های اثر گذار سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی'، نشریه مدیریت فردا، 16(53)، صص.283. magiran.com/p1806579
Mirza Hasan Hosseini, Aliakbar Jowkar, Zynolabdin Rahmani, Elham Keshavarz, (2018). 'Developing and explaining of the performance enhancing model of company based on the effective components of intellectual capital and organization entrepreneurship', Management tomorrow, 16(53), pp.283. magiran.com/p1806579
میرزاحسن حسینی؛ علی اکبر جوکار؛ زین العابدین رحمانی؛ الهام کشاورز . "تدوین وتبیین مدل ارتقاء عملکرد شرکت بر اساس مولفه های اثر گذار سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی". نشریه مدیریت فردا، 16 ،53 ، 1397، 283. magiran.com/p1806579
Mirza Hasan Hosseini; Aliakbar Jowkar; Zynolabdin Rahmani; Elham Keshavarz. "Developing and explaining of the performance enhancing model of company based on the effective components of intellectual capital and organization entrepreneurship", Management tomorrow, 16, 53, 2018, 283. magiran.com/p1806579
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال