ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیرام بی بی بیات، بهرام محبی، آذر طل، رویا صادقی، میر سعید یکانی نژاد، (1397). پیشگویی کننده های کیفیت زندگی در رابطین سلامت مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 15(4)، 377-388. magiran.com/p1807021
Beyram Bayat, Bahram Mohebbi, Azar Tol, Roya Sadeghi , Mir Saeid Yekaninejad, (2018). Quality of Life Predictors Among Health Volunteers in South Tehran Health Centers, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 15(4), 377-388. magiran.com/p1807021
بیرام بی بی بیات، بهرام محبی، آذر طل، رویا صادقی، میر سعید یکانی نژاد، پیشگویی کننده های کیفیت زندگی در رابطین سلامت مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1397؛ 15(4): 377-388. magiran.com/p1807021
Beyram Bayat, Bahram Mohebbi, Azar Tol, Roya Sadeghi , Mir Saeid Yekaninejad, Quality of Life Predictors Among Health Volunteers in South Tehran Health Centers, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2018; 15(4): 377-388. magiran.com/p1807021
بیرام بی بی بیات، بهرام محبی، آذر طل، رویا صادقی، میر سعید یکانی نژاد، "پیشگویی کننده های کیفیت زندگی در رابطین سلامت مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 15، شماره 4 (1397): 377-388. magiran.com/p1807021
Beyram Bayat, Bahram Mohebbi, Azar Tol, Roya Sadeghi , Mir Saeid Yekaninejad, "Quality of Life Predictors Among Health Volunteers in South Tehran Health Centers", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 15, no.4 (2018): 377-388. magiran.com/p1807021
بیرام بی بی بیات، بهرام محبی، آذر طل، رویا صادقی، میر سعید یکانی نژاد، (1397). 'پیشگویی کننده های کیفیت زندگی در رابطین سلامت مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 15(4)، صص.377-388. magiran.com/p1807021
Beyram Bayat, Bahram Mohebbi, Azar Tol, Roya Sadeghi , Mir Saeid Yekaninejad, (2018). 'Quality of Life Predictors Among Health Volunteers in South Tehran Health Centers', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 15(4), pp.377-388. magiran.com/p1807021
بیرام بی بی بیات؛ بهرام محبی؛ آذر طل؛ رویا صادقی؛ میر سعید یکانی نژاد. "پیشگویی کننده های کیفیت زندگی در رابطین سلامت مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 15 ،4 ، 1397، 377-388. magiran.com/p1807021
Beyram Bayat; Bahram Mohebbi; Azar Tol; Roya Sadeghi ; Mir Saeid Yekaninejad. "Quality of Life Predictors Among Health Volunteers in South Tehran Health Centers", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 15, 4, 2018, 377-388. magiran.com/p1807021
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال