ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین دقیق کیا ، رستگار الفتی کرجی، (1396). تاثیر سطوح مختلف آنتی اکسیدانهای گلوتاتیون احیا شده و سوپراکسید دیسموتاز بر روی برخی از ویژگی های اسپرم پس از انجماد منی گاو، مجله تحقیقات دامپزشکی، 72(3)، 375-382. magiran.com/p1807086
Hossein Daghigh Kia , Rasteghar Olfati Karaji, (2017). Effect of reduced glutathione and superoxide dismutase antioxidant levels on some of the characteristics of sperm after freezing bull semen, Journal of Veterinary Research, 72(3), 375-382. magiran.com/p1807086
حسین دقیق کیا ، رستگار الفتی کرجی، تاثیر سطوح مختلف آنتی اکسیدانهای گلوتاتیون احیا شده و سوپراکسید دیسموتاز بر روی برخی از ویژگی های اسپرم پس از انجماد منی گاو. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1396؛ 72(3): 375-382. magiran.com/p1807086
Hossein Daghigh Kia , Rasteghar Olfati Karaji, Effect of reduced glutathione and superoxide dismutase antioxidant levels on some of the characteristics of sperm after freezing bull semen, Journal of Veterinary Research, 2017; 72(3): 375-382. magiran.com/p1807086
حسین دقیق کیا ، رستگار الفتی کرجی، "تاثیر سطوح مختلف آنتی اکسیدانهای گلوتاتیون احیا شده و سوپراکسید دیسموتاز بر روی برخی از ویژگی های اسپرم پس از انجماد منی گاو"، مجله تحقیقات دامپزشکی 72، شماره 3 (1396): 375-382. magiran.com/p1807086
Hossein Daghigh Kia , Rasteghar Olfati Karaji, "Effect of reduced glutathione and superoxide dismutase antioxidant levels on some of the characteristics of sperm after freezing bull semen", Journal of Veterinary Research 72, no.3 (2017): 375-382. magiran.com/p1807086
حسین دقیق کیا ، رستگار الفتی کرجی، (1396). 'تاثیر سطوح مختلف آنتی اکسیدانهای گلوتاتیون احیا شده و سوپراکسید دیسموتاز بر روی برخی از ویژگی های اسپرم پس از انجماد منی گاو'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 72(3)، صص.375-382. magiran.com/p1807086
Hossein Daghigh Kia , Rasteghar Olfati Karaji, (2017). 'Effect of reduced glutathione and superoxide dismutase antioxidant levels on some of the characteristics of sperm after freezing bull semen', Journal of Veterinary Research, 72(3), pp.375-382. magiran.com/p1807086
حسین دقیق کیا ؛ رستگار الفتی کرجی. "تاثیر سطوح مختلف آنتی اکسیدانهای گلوتاتیون احیا شده و سوپراکسید دیسموتاز بر روی برخی از ویژگی های اسپرم پس از انجماد منی گاو". مجله تحقیقات دامپزشکی، 72 ،3 ، 1396، 375-382. magiran.com/p1807086
Hossein Daghigh Kia ; Rasteghar Olfati Karaji. "Effect of reduced glutathione and superoxide dismutase antioxidant levels on some of the characteristics of sperm after freezing bull semen", Journal of Veterinary Research, 72, 3, 2017, 375-382. magiran.com/p1807086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال