ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی داودی، نورمحمد یعقوبی، عبدالمجید ایمانی، (1397). الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 10(38)، 251-276. magiran.com/p1807126
Seyed Ali Davoudi, Noor Mohammad Yaghoubi , Abdolmajid Imani, (2018). Designing a Comprehensive Model of Talent Identification and Replacement of the Higher Education System in Sistan and Baluchestan Province, Management Researches, 10(38), 251-276. magiran.com/p1807126
سیدعلی داودی، نورمحمد یعقوبی، عبدالمجید ایمانی، الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان. مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 1397؛ 10(38): 251-276. magiran.com/p1807126
Seyed Ali Davoudi, Noor Mohammad Yaghoubi , Abdolmajid Imani, Designing a Comprehensive Model of Talent Identification and Replacement of the Higher Education System in Sistan and Baluchestan Province, Management Researches, 2018; 10(38): 251-276. magiran.com/p1807126
سیدعلی داودی، نورمحمد یعقوبی، عبدالمجید ایمانی، "الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان"، مجله پژوهش های مدیریت عمومی 10، شماره 38 (1397): 251-276. magiran.com/p1807126
Seyed Ali Davoudi, Noor Mohammad Yaghoubi , Abdolmajid Imani, "Designing a Comprehensive Model of Talent Identification and Replacement of the Higher Education System in Sistan and Baluchestan Province", Management Researches 10, no.38 (2018): 251-276. magiran.com/p1807126
سیدعلی داودی، نورمحمد یعقوبی، عبدالمجید ایمانی، (1397). 'الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان'، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 10(38)، صص.251-276. magiran.com/p1807126
Seyed Ali Davoudi, Noor Mohammad Yaghoubi , Abdolmajid Imani, (2018). 'Designing a Comprehensive Model of Talent Identification and Replacement of the Higher Education System in Sistan and Baluchestan Province', Management Researches, 10(38), pp.251-276. magiran.com/p1807126
سیدعلی داودی؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالمجید ایمانی. "الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان". مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 10 ،38 ، 1397، 251-276. magiran.com/p1807126
Seyed Ali Davoudi; Noor Mohammad Yaghoubi ; Abdolmajid Imani. "Designing a Comprehensive Model of Talent Identification and Replacement of the Higher Education System in Sistan and Baluchestan Province", Management Researches, 10, 38, 2018, 251-276. magiran.com/p1807126
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال