ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد جمالی ، سجاد جمالی، ناصر شکری کله سر، (1397). تاثیر مصرف ویتامین C بر آسیب کبدی پس از مصرف متوتروکسات در موش صحرایی، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(1)، 44-49. magiran.com/p1807788
Behzad Jamali , Sajjad Jamali, Nasser Shokri Kalehsar, (2018). Effect of vitamin C on liver injury after taking methotrexate in rats, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(1), 44-49. magiran.com/p1807788
بهزاد جمالی ، سجاد جمالی، ناصر شکری کله سر، تاثیر مصرف ویتامین C بر آسیب کبدی پس از مصرف متوتروکسات در موش صحرایی. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1397؛ 28(1): 44-49. magiran.com/p1807788
Behzad Jamali , Sajjad Jamali, Nasser Shokri Kalehsar, Effect of vitamin C on liver injury after taking methotrexate in rats, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2018; 28(1): 44-49. magiran.com/p1807788
بهزاد جمالی ، سجاد جمالی، ناصر شکری کله سر، "تاثیر مصرف ویتامین C بر آسیب کبدی پس از مصرف متوتروکسات در موش صحرایی"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 28، شماره 1 (1397): 44-49. magiran.com/p1807788
Behzad Jamali , Sajjad Jamali, Nasser Shokri Kalehsar, "Effect of vitamin C on liver injury after taking methotrexate in rats", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 28, no.1 (2018): 44-49. magiran.com/p1807788
بهزاد جمالی ، سجاد جمالی، ناصر شکری کله سر، (1397). 'تاثیر مصرف ویتامین C بر آسیب کبدی پس از مصرف متوتروکسات در موش صحرایی'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28(1)، صص.44-49. magiran.com/p1807788
Behzad Jamali , Sajjad Jamali, Nasser Shokri Kalehsar, (2018). 'Effect of vitamin C on liver injury after taking methotrexate in rats', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28(1), pp.44-49. magiran.com/p1807788
بهزاد جمالی ؛ سجاد جمالی؛ ناصر شکری کله سر. "تاثیر مصرف ویتامین C بر آسیب کبدی پس از مصرف متوتروکسات در موش صحرایی". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 28 ،1 ، 1397، 44-49. magiran.com/p1807788
Behzad Jamali ; Sajjad Jamali; Nasser Shokri Kalehsar. "Effect of vitamin C on liver injury after taking methotrexate in rats", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 28, 1, 2018, 44-49. magiran.com/p1807788
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال