ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید ملکی، محمود عبیات، علی کیومرثی، (1396). کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(3)، 391-403. magiran.com/p1807801
Saeed Maleki, Mahmud Abiyat , Ali Keumarsi, (2017). The application of the GODS model in selection of appropriate area of the rural landfill, Rural Development Strategies, 4(3), 391-403. magiran.com/p1807801
سعید ملکی، محمود عبیات، علی کیومرثی، کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1396؛ 4(3): 391-403. magiran.com/p1807801
Saeed Maleki, Mahmud Abiyat , Ali Keumarsi, The application of the GODS model in selection of appropriate area of the rural landfill, Rural Development Strategies, 2017; 4(3): 391-403. magiran.com/p1807801
سعید ملکی، محمود عبیات، علی کیومرثی، "کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 4، شماره 3 (1396): 391-403. magiran.com/p1807801
Saeed Maleki, Mahmud Abiyat , Ali Keumarsi, "The application of the GODS model in selection of appropriate area of the rural landfill", Rural Development Strategies 4, no.3 (2017): 391-403. magiran.com/p1807801
سعید ملکی، محمود عبیات، علی کیومرثی، (1396). 'کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(3)، صص.391-403. magiran.com/p1807801
Saeed Maleki, Mahmud Abiyat , Ali Keumarsi, (2017). 'The application of the GODS model in selection of appropriate area of the rural landfill', Rural Development Strategies, 4(3), pp.391-403. magiran.com/p1807801
سعید ملکی؛ محمود عبیات؛ علی کیومرثی. "کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4 ،3 ، 1396، 391-403. magiran.com/p1807801
Saeed Maleki; Mahmud Abiyat ; Ali Keumarsi. "The application of the GODS model in selection of appropriate area of the rural landfill", Rural Development Strategies, 4, 3, 2017, 391-403. magiran.com/p1807801
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال