ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه شهبازی ، علی اصغر میرک زاده، امیرحسین علی بیگی، (1396). بررسی سلامت اجتماعی و چالش های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه شاهین در استان کرمانشاه)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(3)، 349-370. magiran.com/p1807803
Somayeh Shahbazi , Aliasghar Mirakzadeh, Amirhossein Alibaygi, (2017). Survey of social health and its challenges from the perspective of rural women (Case Study: Ghalaeshahin district in the province of Kermanshah), Rural Development Strategies, 4(3), 349-370. magiran.com/p1807803
سمیه شهبازی ، علی اصغر میرک زاده، امیرحسین علی بیگی، بررسی سلامت اجتماعی و چالش های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه شاهین در استان کرمانشاه). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1396؛ 4(3): 349-370. magiran.com/p1807803
Somayeh Shahbazi , Aliasghar Mirakzadeh, Amirhossein Alibaygi, Survey of social health and its challenges from the perspective of rural women (Case Study: Ghalaeshahin district in the province of Kermanshah), Rural Development Strategies, 2017; 4(3): 349-370. magiran.com/p1807803
سمیه شهبازی ، علی اصغر میرک زاده، امیرحسین علی بیگی، "بررسی سلامت اجتماعی و چالش های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه شاهین در استان کرمانشاه)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 4، شماره 3 (1396): 349-370. magiran.com/p1807803
Somayeh Shahbazi , Aliasghar Mirakzadeh, Amirhossein Alibaygi, "Survey of social health and its challenges from the perspective of rural women (Case Study: Ghalaeshahin district in the province of Kermanshah)", Rural Development Strategies 4, no.3 (2017): 349-370. magiran.com/p1807803
سمیه شهبازی ، علی اصغر میرک زاده، امیرحسین علی بیگی، (1396). 'بررسی سلامت اجتماعی و چالش های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه شاهین در استان کرمانشاه)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(3)، صص.349-370. magiran.com/p1807803
Somayeh Shahbazi , Aliasghar Mirakzadeh, Amirhossein Alibaygi, (2017). 'Survey of social health and its challenges from the perspective of rural women (Case Study: Ghalaeshahin district in the province of Kermanshah)', Rural Development Strategies, 4(3), pp.349-370. magiran.com/p1807803
سمیه شهبازی ؛ علی اصغر میرک زاده؛ امیرحسین علی بیگی. "بررسی سلامت اجتماعی و چالش های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه شاهین در استان کرمانشاه)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4 ،3 ، 1396، 349-370. magiran.com/p1807803
Somayeh Shahbazi ; Aliasghar Mirakzadeh; Amirhossein Alibaygi. "Survey of social health and its challenges from the perspective of rural women (Case Study: Ghalaeshahin district in the province of Kermanshah)", Rural Development Strategies, 4, 3, 2017, 349-370. magiran.com/p1807803
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال