ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته حافظی، مهدی رحیمیان، سعید غلامرضایی، (1396). سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران شهر در استان لرستان)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(3)، 333-347. magiran.com/p1807806
Fereshteh Hafezi, Mehdi Rahimian , Saeid Gholamrezai, (2017). Evaluation of the Rural Youth Tendency to Employment in Agricultural Sub-Sectors (Case Study: Beyranshahr County in the Lorestan Province), Rural Development Strategies, 4(3), 333-347. magiran.com/p1807806
فرشته حافظی، مهدی رحیمیان، سعید غلامرضایی، سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران شهر در استان لرستان). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1396؛ 4(3): 333-347. magiran.com/p1807806
Fereshteh Hafezi, Mehdi Rahimian , Saeid Gholamrezai, Evaluation of the Rural Youth Tendency to Employment in Agricultural Sub-Sectors (Case Study: Beyranshahr County in the Lorestan Province), Rural Development Strategies, 2017; 4(3): 333-347. magiran.com/p1807806
فرشته حافظی، مهدی رحیمیان، سعید غلامرضایی، "سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران شهر در استان لرستان)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 4، شماره 3 (1396): 333-347. magiran.com/p1807806
Fereshteh Hafezi, Mehdi Rahimian , Saeid Gholamrezai, "Evaluation of the Rural Youth Tendency to Employment in Agricultural Sub-Sectors (Case Study: Beyranshahr County in the Lorestan Province)", Rural Development Strategies 4, no.3 (2017): 333-347. magiran.com/p1807806
فرشته حافظی، مهدی رحیمیان، سعید غلامرضایی، (1396). 'سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران شهر در استان لرستان)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(3)، صص.333-347. magiran.com/p1807806
Fereshteh Hafezi, Mehdi Rahimian , Saeid Gholamrezai, (2017). 'Evaluation of the Rural Youth Tendency to Employment in Agricultural Sub-Sectors (Case Study: Beyranshahr County in the Lorestan Province)', Rural Development Strategies, 4(3), pp.333-347. magiran.com/p1807806
فرشته حافظی؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی. "سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران شهر در استان لرستان)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4 ،3 ، 1396، 333-347. magiran.com/p1807806
Fereshteh Hafezi; Mehdi Rahimian ; Saeid Gholamrezai. "Evaluation of the Rural Youth Tendency to Employment in Agricultural Sub-Sectors (Case Study: Beyranshahr County in the Lorestan Province)", Rural Development Strategies, 4, 3, 2017, 333-347. magiran.com/p1807806
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال