ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره ملکی، پرویز گلپرور، شاپور ظریفیان، (1396). عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه بئل بخش مرکزی شهرستان اهر)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(3)، 317-333. magiran.com/p1807807
Tahereh Maleki , Parviz Golparvar, Shapur Zarifian, (2017). Barriers Factors to Micro Business Development in Rural Areas (The case of Goyje Bel Reigen, Central District of Ahar Township), Rural Development Strategies, 4(3), 317-333. magiran.com/p1807807
طاهره ملکی، پرویز گلپرور، شاپور ظریفیان، عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه بئل بخش مرکزی شهرستان اهر). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1396؛ 4(3): 317-333. magiran.com/p1807807
Tahereh Maleki , Parviz Golparvar, Shapur Zarifian, Barriers Factors to Micro Business Development in Rural Areas (The case of Goyje Bel Reigen, Central District of Ahar Township), Rural Development Strategies, 2017; 4(3): 317-333. magiran.com/p1807807
طاهره ملکی، پرویز گلپرور، شاپور ظریفیان، "عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه بئل بخش مرکزی شهرستان اهر)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 4، شماره 3 (1396): 317-333. magiran.com/p1807807
Tahereh Maleki , Parviz Golparvar, Shapur Zarifian, "Barriers Factors to Micro Business Development in Rural Areas (The case of Goyje Bel Reigen, Central District of Ahar Township)", Rural Development Strategies 4, no.3 (2017): 317-333. magiran.com/p1807807
طاهره ملکی، پرویز گلپرور، شاپور ظریفیان، (1396). 'عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه بئل بخش مرکزی شهرستان اهر)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4(3)، صص.317-333. magiran.com/p1807807
Tahereh Maleki , Parviz Golparvar, Shapur Zarifian, (2017). 'Barriers Factors to Micro Business Development in Rural Areas (The case of Goyje Bel Reigen, Central District of Ahar Township)', Rural Development Strategies, 4(3), pp.317-333. magiran.com/p1807807
طاهره ملکی؛ پرویز گلپرور؛ شاپور ظریفیان. "عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه بئل بخش مرکزی شهرستان اهر)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 4 ،3 ، 1396، 317-333. magiran.com/p1807807
Tahereh Maleki ; Parviz Golparvar; Shapur Zarifian. "Barriers Factors to Micro Business Development in Rural Areas (The case of Goyje Bel Reigen, Central District of Ahar Township)", Rural Development Strategies, 4, 3, 2017, 317-333. magiran.com/p1807807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال