به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین جناآبادی، ناصر ناستی زایی، افسانه مرزیه، (1397). نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی در عود اعتیاد (مطالعه موردی: معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد زاهدان)، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 11(44)، 91-106. magiran.com/p1807945
Hossein Jenaabadi , Naser Nastiezaie, Afsaneh Mrziyeh, (2018). The Role of Perceived Social Support and Feelings of Social-Emotional Loneliness in Addiction Relapse (Case Study: Self-Referred Addicts to Drug Rehab Centers in Zahedan), Research on Addiction, 11(44), 91-106. magiran.com/p1807945
حسین جناآبادی، ناصر ناستی زایی، افسانه مرزیه، نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی در عود اعتیاد (مطالعه موردی: معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد زاهدان). فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1397؛ 11(44): 91-106. magiran.com/p1807945
Hossein Jenaabadi , Naser Nastiezaie, Afsaneh Mrziyeh, The Role of Perceived Social Support and Feelings of Social-Emotional Loneliness in Addiction Relapse (Case Study: Self-Referred Addicts to Drug Rehab Centers in Zahedan), Research on Addiction, 2018; 11(44): 91-106. magiran.com/p1807945
حسین جناآبادی، ناصر ناستی زایی، افسانه مرزیه، "نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی در عود اعتیاد (مطالعه موردی: معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد زاهدان)"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 11، شماره 44 (1397): 91-106. magiran.com/p1807945
Hossein Jenaabadi , Naser Nastiezaie, Afsaneh Mrziyeh, "The Role of Perceived Social Support and Feelings of Social-Emotional Loneliness in Addiction Relapse (Case Study: Self-Referred Addicts to Drug Rehab Centers in Zahedan)", Research on Addiction 11, no.44 (2018): 91-106. magiran.com/p1807945
حسین جناآبادی، ناصر ناستی زایی، افسانه مرزیه، (1397). 'نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی در عود اعتیاد (مطالعه موردی: معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد زاهدان)'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 11(44)، صص.91-106. magiran.com/p1807945
Hossein Jenaabadi , Naser Nastiezaie, Afsaneh Mrziyeh, (2018). 'The Role of Perceived Social Support and Feelings of Social-Emotional Loneliness in Addiction Relapse (Case Study: Self-Referred Addicts to Drug Rehab Centers in Zahedan)', Research on Addiction, 11(44), pp.91-106. magiran.com/p1807945
حسین جناآبادی؛ ناصر ناستی زایی؛ افسانه مرزیه. "نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی در عود اعتیاد (مطالعه موردی: معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد زاهدان)". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 11 ،44 ، 1397، 91-106. magiran.com/p1807945
Hossein Jenaabadi ; Naser Nastiezaie; Afsaneh Mrziyeh. "The Role of Perceived Social Support and Feelings of Social-Emotional Loneliness in Addiction Relapse (Case Study: Self-Referred Addicts to Drug Rehab Centers in Zahedan)", Research on Addiction, 11, 44, 2018, 91-106. magiran.com/p1807945
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال