ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین فرهادی خواه، حسین حاتمی نژاد ، محمود آروین، نبی مرادپور، (1396). بررسی بعد ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه، فصلنامه آمایش محیط، 39، 105-130. magiran.com/p1807958
Hossein Farhadikhah, Hossein Hatami Nejad , Mahmoud Arvin, Nabi Moradpoor, (2018). An Evaluation of Assumed Quality of Life in the New city of Andisheh, Amayesh Journal, 39, 105-130. magiran.com/p1807958
حسین فرهادی خواه، حسین حاتمی نژاد ، محمود آروین، نبی مرادپور، بررسی بعد ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه. فصلنامه آمایش محیط، 1396؛ 39: 105-130. magiran.com/p1807958
Hossein Farhadikhah, Hossein Hatami Nejad , Mahmoud Arvin, Nabi Moradpoor, An Evaluation of Assumed Quality of Life in the New city of Andisheh, Amayesh Journal, 2018; 39: 105-130. magiran.com/p1807958
حسین فرهادی خواه، حسین حاتمی نژاد ، محمود آروین، نبی مرادپور، "بررسی بعد ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه"، فصلنامه آمایش محیط ،39 (1396): 105-130. magiran.com/p1807958
Hossein Farhadikhah, Hossein Hatami Nejad , Mahmoud Arvin, Nabi Moradpoor, "An Evaluation of Assumed Quality of Life in the New city of Andisheh", Amayesh Journal no. 39 (2018): 105-130. magiran.com/p1807958
حسین فرهادی خواه، حسین حاتمی نژاد ، محمود آروین، نبی مرادپور، (1396). 'بررسی بعد ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه'، فصلنامه آمایش محیط، 39، صص.105-130. magiran.com/p1807958
Hossein Farhadikhah, Hossein Hatami Nejad , Mahmoud Arvin, Nabi Moradpoor, (2018). 'An Evaluation of Assumed Quality of Life in the New city of Andisheh', Amayesh Journal, 39, pp.105-130. magiran.com/p1807958
حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد ؛ محمود آروین؛ نبی مرادپور. "بررسی بعد ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه". فصلنامه آمایش محیط، 39 ، 1396، 105-130. magiran.com/p1807958
Hossein Farhadikhah; Hossein Hatami Nejad ; Mahmoud Arvin; Nabi Moradpoor. "An Evaluation of Assumed Quality of Life in the New city of Andisheh", Amayesh Journal, 39, 2018, 105-130. magiran.com/p1807958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال