ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه کوهزادی، محمد فارسی ، عبدالرضا باقری، منصور امیدی، توماس گیرکی، هوشنگ علیزاده، (1397). مقایسه ترانسکریپتوم گیاه جو (Hordeum vulgare L.) رقم افضل در پاسخ به تنش شوری با استفاده از تکنیک RNA-Seq، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(4)، 507. magiran.com/p1808248
F. Koohzadi, M. Farsi , A. Bagheri, M. Omidi, T. Girke, H. Alizadeh, (2018). Differential gene expression analysis on Afzal genotype of barley due to long-term salinity stress by RNA-Seq, Journal of Genetics, 12(4), 507. magiran.com/p1808248
فرزانه کوهزادی، محمد فارسی ، عبدالرضا باقری، منصور امیدی، توماس گیرکی، هوشنگ علیزاده، مقایسه ترانسکریپتوم گیاه جو (Hordeum vulgare L.) رقم افضل در پاسخ به تنش شوری با استفاده از تکنیک RNA-Seq. فصلنامه ژنتیک نوین، 1397؛ 12(4): 507. magiran.com/p1808248
F. Koohzadi, M. Farsi , A. Bagheri, M. Omidi, T. Girke, H. Alizadeh, Differential gene expression analysis on Afzal genotype of barley due to long-term salinity stress by RNA-Seq, Journal of Genetics, 2018; 12(4): 507. magiran.com/p1808248
فرزانه کوهزادی، محمد فارسی ، عبدالرضا باقری، منصور امیدی، توماس گیرکی، هوشنگ علیزاده، "مقایسه ترانسکریپتوم گیاه جو (Hordeum vulgare L.) رقم افضل در پاسخ به تنش شوری با استفاده از تکنیک RNA-Seq"، فصلنامه ژنتیک نوین 12، شماره 4 (1397): 507. magiran.com/p1808248
F. Koohzadi, M. Farsi , A. Bagheri, M. Omidi, T. Girke, H. Alizadeh, "Differential gene expression analysis on Afzal genotype of barley due to long-term salinity stress by RNA-Seq", Journal of Genetics 12, no.4 (2018): 507. magiran.com/p1808248
فرزانه کوهزادی، محمد فارسی ، عبدالرضا باقری، منصور امیدی، توماس گیرکی، هوشنگ علیزاده، (1397). 'مقایسه ترانسکریپتوم گیاه جو (Hordeum vulgare L.) رقم افضل در پاسخ به تنش شوری با استفاده از تکنیک RNA-Seq'، فصلنامه ژنتیک نوین، 12(4)، صص.507. magiran.com/p1808248
F. Koohzadi, M. Farsi , A. Bagheri, M. Omidi, T. Girke, H. Alizadeh, (2018). 'Differential gene expression analysis on Afzal genotype of barley due to long-term salinity stress by RNA-Seq', Journal of Genetics, 12(4), pp.507. magiran.com/p1808248
فرزانه کوهزادی؛ محمد فارسی ؛ عبدالرضا باقری؛ منصور امیدی؛ توماس گیرکی؛ هوشنگ علیزاده. "مقایسه ترانسکریپتوم گیاه جو (Hordeum vulgare L.) رقم افضل در پاسخ به تنش شوری با استفاده از تکنیک RNA-Seq". فصلنامه ژنتیک نوین، 12 ،4 ، 1397، 507. magiran.com/p1808248
F. Koohzadi; M. Farsi ; A. Bagheri; M. Omidi; T. Girke; H. Alizadeh. "Differential gene expression analysis on Afzal genotype of barley due to long-term salinity stress by RNA-Seq", Journal of Genetics, 12, 4, 2018, 507. magiran.com/p1808248
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال