ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر شمس ، روشنک وامقی، (1397). ارتباط سن، جنسیت و شاخص توده بدنی با تبحر مهارت های حرکتی بنیادی در کودکان 7 تا 10 سال، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 6(1)، 39-52. magiran.com/p1808265
Amir Shams , Roshanak Vameghi, (2018). Relationship Between Age, Gender And Body Mass Index With Performance of Fundamental Motor Skills Among Children Aged 7-10 Years, Journal of Health Education and Health Promotion, 6(1), 39-52. magiran.com/p1808265
امیر شمس ، روشنک وامقی، ارتباط سن، جنسیت و شاخص توده بدنی با تبحر مهارت های حرکتی بنیادی در کودکان 7 تا 10 سال. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1397؛ 6(1): 39-52. magiran.com/p1808265
Amir Shams , Roshanak Vameghi, Relationship Between Age, Gender And Body Mass Index With Performance of Fundamental Motor Skills Among Children Aged 7-10 Years, Journal of Health Education and Health Promotion, 2018; 6(1): 39-52. magiran.com/p1808265
امیر شمس ، روشنک وامقی، "ارتباط سن، جنسیت و شاخص توده بدنی با تبحر مهارت های حرکتی بنیادی در کودکان 7 تا 10 سال"، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 6، شماره 1 (1397): 39-52. magiran.com/p1808265
Amir Shams , Roshanak Vameghi, "Relationship Between Age, Gender And Body Mass Index With Performance of Fundamental Motor Skills Among Children Aged 7-10 Years", Journal of Health Education and Health Promotion 6, no.1 (2018): 39-52. magiran.com/p1808265
امیر شمس ، روشنک وامقی، (1397). 'ارتباط سن، جنسیت و شاخص توده بدنی با تبحر مهارت های حرکتی بنیادی در کودکان 7 تا 10 سال'، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 6(1)، صص.39-52. magiran.com/p1808265
Amir Shams , Roshanak Vameghi, (2018). 'Relationship Between Age, Gender And Body Mass Index With Performance of Fundamental Motor Skills Among Children Aged 7-10 Years', Journal of Health Education and Health Promotion, 6(1), pp.39-52. magiran.com/p1808265
امیر شمس ؛ روشنک وامقی. "ارتباط سن، جنسیت و شاخص توده بدنی با تبحر مهارت های حرکتی بنیادی در کودکان 7 تا 10 سال". مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 6 ،1 ، 1397، 39-52. magiran.com/p1808265
Amir Shams ; Roshanak Vameghi. "Relationship Between Age, Gender And Body Mass Index With Performance of Fundamental Motor Skills Among Children Aged 7-10 Years", Journal of Health Education and Health Promotion, 6, 1, 2018, 39-52. magiran.com/p1808265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال