ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد احدی ، میرحسن سیدعامری، مالک احمدی، (1396). بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب، مجله مدیریت و توسعه ورزش، 6(2)، 103-117. magiran.com/p1808625
Behzad Ahadi , Mir Hassan Seyyed Ameri, Malek Ahmadi Ahmadi, (2017). Studying the professional competence of Urmia physical education teachers based on the current and desired condition, Journal of Sport Management and Development, 6(2), 103-117. magiran.com/p1808625
بهزاد احدی ، میرحسن سیدعامری، مالک احمدی، بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب. مجله مدیریت و توسعه ورزش، 1396؛ 6(2): 103-117. magiran.com/p1808625
Behzad Ahadi , Mir Hassan Seyyed Ameri, Malek Ahmadi Ahmadi, Studying the professional competence of Urmia physical education teachers based on the current and desired condition, Journal of Sport Management and Development, 2017; 6(2): 103-117. magiran.com/p1808625
بهزاد احدی ، میرحسن سیدعامری، مالک احمدی، "بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب"، مجله مدیریت و توسعه ورزش 6، شماره 2 (1396): 103-117. magiran.com/p1808625
Behzad Ahadi , Mir Hassan Seyyed Ameri, Malek Ahmadi Ahmadi, "Studying the professional competence of Urmia physical education teachers based on the current and desired condition", Journal of Sport Management and Development 6, no.2 (2017): 103-117. magiran.com/p1808625
بهزاد احدی ، میرحسن سیدعامری، مالک احمدی، (1396). 'بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب'، مجله مدیریت و توسعه ورزش، 6(2)، صص.103-117. magiran.com/p1808625
Behzad Ahadi , Mir Hassan Seyyed Ameri, Malek Ahmadi Ahmadi, (2017). 'Studying the professional competence of Urmia physical education teachers based on the current and desired condition', Journal of Sport Management and Development, 6(2), pp.103-117. magiran.com/p1808625
بهزاد احدی ؛ میرحسن سیدعامری؛ مالک احمدی. "بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب". مجله مدیریت و توسعه ورزش، 6 ،2 ، 1396، 103-117. magiran.com/p1808625
Behzad Ahadi ; Mir Hassan Seyyed Ameri; Malek Ahmadi Ahmadi. "Studying the professional competence of Urmia physical education teachers based on the current and desired condition", Journal of Sport Management and Development, 6, 2, 2017, 103-117. magiran.com/p1808625
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال