ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بی بی فاطمه حقیرالسادات، سمیرا نادری نژاد، قاسم عموعابدینی ، فاطمه منتظری، بهروز زندیه دولابی، (1396). ارزیابی اثر شارژ سطحی دوکسوربیسین لیپوزومه بر روی سمیت سلولی رده سرطان استخوان (استئوسارکوما)، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 25(133)، 19-26. magiran.com/p1808683
Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Samira Naderinezhad, Ghasem Amoabediny , Fateme Montazeri, Behrouz Zandieh Doulabi, (2018). Evaluation of the effects of surface charge on cytotoxicity of liposomal Doxorubicin on bone cancer cell line (Osteosarcoma), Daneshvar Medicine, 25(133), 19-26. magiran.com/p1808683
بی بی فاطمه حقیرالسادات، سمیرا نادری نژاد، قاسم عموعابدینی ، فاطمه منتظری، بهروز زندیه دولابی، ارزیابی اثر شارژ سطحی دوکسوربیسین لیپوزومه بر روی سمیت سلولی رده سرطان استخوان (استئوسارکوما). دو ماهنامه دانشور پزشکی، 1396؛ 25(133): 19-26. magiran.com/p1808683
Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Samira Naderinezhad, Ghasem Amoabediny , Fateme Montazeri, Behrouz Zandieh Doulabi, Evaluation of the effects of surface charge on cytotoxicity of liposomal Doxorubicin on bone cancer cell line (Osteosarcoma), Daneshvar Medicine, 2018; 25(133): 19-26. magiran.com/p1808683
بی بی فاطمه حقیرالسادات، سمیرا نادری نژاد، قاسم عموعابدینی ، فاطمه منتظری، بهروز زندیه دولابی، "ارزیابی اثر شارژ سطحی دوکسوربیسین لیپوزومه بر روی سمیت سلولی رده سرطان استخوان (استئوسارکوما)"، دو ماهنامه دانشور پزشکی 25، شماره 133 (1396): 19-26. magiran.com/p1808683
Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Samira Naderinezhad, Ghasem Amoabediny , Fateme Montazeri, Behrouz Zandieh Doulabi, "Evaluation of the effects of surface charge on cytotoxicity of liposomal Doxorubicin on bone cancer cell line (Osteosarcoma)", Daneshvar Medicine 25, no.133 (2018): 19-26. magiran.com/p1808683
بی بی فاطمه حقیرالسادات، سمیرا نادری نژاد، قاسم عموعابدینی ، فاطمه منتظری، بهروز زندیه دولابی، (1396). 'ارزیابی اثر شارژ سطحی دوکسوربیسین لیپوزومه بر روی سمیت سلولی رده سرطان استخوان (استئوسارکوما)'، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 25(133)، صص.19-26. magiran.com/p1808683
Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Samira Naderinezhad, Ghasem Amoabediny , Fateme Montazeri, Behrouz Zandieh Doulabi, (2018). 'Evaluation of the effects of surface charge on cytotoxicity of liposomal Doxorubicin on bone cancer cell line (Osteosarcoma)', Daneshvar Medicine, 25(133), pp.19-26. magiran.com/p1808683
بی بی فاطمه حقیرالسادات؛ سمیرا نادری نژاد؛ قاسم عموعابدینی ؛ فاطمه منتظری؛ بهروز زندیه دولابی. "ارزیابی اثر شارژ سطحی دوکسوربیسین لیپوزومه بر روی سمیت سلولی رده سرطان استخوان (استئوسارکوما)". دو ماهنامه دانشور پزشکی، 25 ،133 ، 1396، 19-26. magiran.com/p1808683
Bibi Fatemeh Haghiralsadat; Samira Naderinezhad; Ghasem Amoabediny ; Fateme Montazeri; Behrouz Zandieh Doulabi. "Evaluation of the effects of surface charge on cytotoxicity of liposomal Doxorubicin on bone cancer cell line (Osteosarcoma)", Daneshvar Medicine, 25, 133, 2018, 19-26. magiran.com/p1808683
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال