ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عین الهی، مصطفی اویسی ، حمید رحیمیان مشهدی، (1396). برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت، مجله پژوهش علف های هرز، 9(1)، 1-15. magiran.com/p1808807
Fatemeh Eynollahi, Mostafa Oveisi , Hamid Rahimian Mashhadi, (2017). Interaction between Nicosulfuron dose and timing on Johnson grass and maize competition indices, Weed Research Journal, 9(1), 1-15. magiran.com/p1808807
فاطمه عین الهی، مصطفی اویسی ، حمید رحیمیان مشهدی، برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت. مجله پژوهش علف های هرز، 1396؛ 9(1): 1-15. magiran.com/p1808807
Fatemeh Eynollahi, Mostafa Oveisi , Hamid Rahimian Mashhadi, Interaction between Nicosulfuron dose and timing on Johnson grass and maize competition indices, Weed Research Journal, 2017; 9(1): 1-15. magiran.com/p1808807
فاطمه عین الهی، مصطفی اویسی ، حمید رحیمیان مشهدی، "برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت"، مجله پژوهش علف های هرز 9، شماره 1 (1396): 1-15. magiran.com/p1808807
Fatemeh Eynollahi, Mostafa Oveisi , Hamid Rahimian Mashhadi, "Interaction between Nicosulfuron dose and timing on Johnson grass and maize competition indices", Weed Research Journal 9, no.1 (2017): 1-15. magiran.com/p1808807
فاطمه عین الهی، مصطفی اویسی ، حمید رحیمیان مشهدی، (1396). 'برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت'، مجله پژوهش علف های هرز، 9(1)، صص.1-15. magiran.com/p1808807
Fatemeh Eynollahi, Mostafa Oveisi , Hamid Rahimian Mashhadi, (2017). 'Interaction between Nicosulfuron dose and timing on Johnson grass and maize competition indices', Weed Research Journal, 9(1), pp.1-15. magiran.com/p1808807
فاطمه عین الهی؛ مصطفی اویسی ؛ حمید رحیمیان مشهدی. "برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت". مجله پژوهش علف های هرز، 9 ،1 ، 1396، 1-15. magiran.com/p1808807
Fatemeh Eynollahi; Mostafa Oveisi ; Hamid Rahimian Mashhadi. "Interaction between Nicosulfuron dose and timing on Johnson grass and maize competition indices", Weed Research Journal, 9, 1, 2017, 1-15. magiran.com/p1808807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال