ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امینی زاده، منصور عرب، رقیه مهدی پور، (1396). بررسی ارتباط شجاعت اخلاقی و تنش اخلاقی پرستاران در بخش های مراقبت های ویژه، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 10(1)، 131-140. magiran.com/p1808896
Mohammad Aminizadeh , Mansoor Arab, Roghieh Mehdipour, (2017). Relationship Moral Courage to Moral Distress in Nurses the Intensive Care Unit, Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 10(1), 131-140. magiran.com/p1808896
محمد امینی زاده، منصور عرب، رقیه مهدی پور، بررسی ارتباط شجاعت اخلاقی و تنش اخلاقی پرستاران در بخش های مراقبت های ویژه. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 1396؛ 10(1): 131-140. magiran.com/p1808896
Mohammad Aminizadeh , Mansoor Arab, Roghieh Mehdipour, Relationship Moral Courage to Moral Distress in Nurses the Intensive Care Unit, Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 2017; 10(1): 131-140. magiran.com/p1808896
محمد امینی زاده، منصور عرب، رقیه مهدی پور، "بررسی ارتباط شجاعت اخلاقی و تنش اخلاقی پرستاران در بخش های مراقبت های ویژه"، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی 10، شماره 1 (1396): 131-140. magiran.com/p1808896
Mohammad Aminizadeh , Mansoor Arab, Roghieh Mehdipour, "Relationship Moral Courage to Moral Distress in Nurses the Intensive Care Unit", Journal of Medical Ethics and History of Medicine 10, no.1 (2017): 131-140. magiran.com/p1808896
محمد امینی زاده، منصور عرب، رقیه مهدی پور، (1396). 'بررسی ارتباط شجاعت اخلاقی و تنش اخلاقی پرستاران در بخش های مراقبت های ویژه'، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 10(1)، صص.131-140. magiran.com/p1808896
Mohammad Aminizadeh , Mansoor Arab, Roghieh Mehdipour, (2017). 'Relationship Moral Courage to Moral Distress in Nurses the Intensive Care Unit', Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 10(1), pp.131-140. magiran.com/p1808896
محمد امینی زاده؛ منصور عرب؛ رقیه مهدی پور. "بررسی ارتباط شجاعت اخلاقی و تنش اخلاقی پرستاران در بخش های مراقبت های ویژه". مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 10 ،1 ، 1396، 131-140. magiran.com/p1808896
Mohammad Aminizadeh ; Mansoor Arab; Roghieh Mehdipour. "Relationship Moral Courage to Moral Distress in Nurses the Intensive Care Unit", Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 10, 1, 2017, 131-140. magiran.com/p1808896
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال