ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگار اکبری سومار، بهرام محبی، رویا صادقی، آذر طل، مهدی یاسری، (1397). بررسی عوامل پیشگویی کننده خودمراقبتی،آگاهی و باور عمومی در مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها: کاربرد تئوری شناختی- اجتماعی، مجله تحقیقات نظام سلامت، 13(4)، 507-514. magiran.com/p1808968
Negar Akbari-Somar, Bahram Mohebi, Roya Sadeghi, Azar Tol, Mehdi Yaseri, (2018). Assesing the Predictive factors for self-care, general awareness and rational use of antibiotics: Based on Social Cognitive Theory, Journal of Health System Research, 13(4), 507-514. magiran.com/p1808968
نگار اکبری سومار، بهرام محبی، رویا صادقی، آذر طل، مهدی یاسری، بررسی عوامل پیشگویی کننده خودمراقبتی،آگاهی و باور عمومی در مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها: کاربرد تئوری شناختی- اجتماعی. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1397؛ 13(4): 507-514. magiran.com/p1808968
Negar Akbari-Somar, Bahram Mohebi, Roya Sadeghi, Azar Tol, Mehdi Yaseri, Assesing the Predictive factors for self-care, general awareness and rational use of antibiotics: Based on Social Cognitive Theory, Journal of Health System Research, 2018; 13(4): 507-514. magiran.com/p1808968
نگار اکبری سومار، بهرام محبی، رویا صادقی، آذر طل، مهدی یاسری، "بررسی عوامل پیشگویی کننده خودمراقبتی،آگاهی و باور عمومی در مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها: کاربرد تئوری شناختی- اجتماعی"، مجله تحقیقات نظام سلامت 13، شماره 4 (1397): 507-514. magiran.com/p1808968
Negar Akbari-Somar, Bahram Mohebi, Roya Sadeghi, Azar Tol, Mehdi Yaseri, "Assesing the Predictive factors for self-care, general awareness and rational use of antibiotics: Based on Social Cognitive Theory", Journal of Health System Research 13, no.4 (2018): 507-514. magiran.com/p1808968
نگار اکبری سومار، بهرام محبی، رویا صادقی، آذر طل، مهدی یاسری، (1397). 'بررسی عوامل پیشگویی کننده خودمراقبتی،آگاهی و باور عمومی در مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها: کاربرد تئوری شناختی- اجتماعی'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 13(4)، صص.507-514. magiran.com/p1808968
Negar Akbari-Somar, Bahram Mohebi, Roya Sadeghi, Azar Tol, Mehdi Yaseri, (2018). 'Assesing the Predictive factors for self-care, general awareness and rational use of antibiotics: Based on Social Cognitive Theory', Journal of Health System Research, 13(4), pp.507-514. magiran.com/p1808968
نگار اکبری سومار؛ بهرام محبی؛ رویا صادقی؛ آذر طل؛ مهدی یاسری. "بررسی عوامل پیشگویی کننده خودمراقبتی،آگاهی و باور عمومی در مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها: کاربرد تئوری شناختی- اجتماعی". مجله تحقیقات نظام سلامت، 13 ،4 ، 1397، 507-514. magiran.com/p1808968
Negar Akbari-Somar; Bahram Mohebi; Roya Sadeghi; Azar Tol; Mehdi Yaseri. "Assesing the Predictive factors for self-care, general awareness and rational use of antibiotics: Based on Social Cognitive Theory", Journal of Health System Research, 13, 4, 2018, 507-514. magiran.com/p1808968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال