ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هانیه بلوچی، مریم بزرگ منش، آزیتا امیرفخرایی، طیبه شفاعت، (1396). نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین سلامت معنوی و معنای زندگی با سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 15(4)، 411-419. magiran.com/p1809262
Hanieh Balochi, Maryam Bozorgmanesh, Azita Amirfakhraei, Tayebeh Shafaat, (2018). The Intermediate Rolle of Resilience Mediation in the Relationship between the Meaning of Life and Spiritual Health with the Mental Health in Patients with Colon Cancer, Journal of Research in Behavioural Sciences, 15(4), 411-419. magiran.com/p1809262
هانیه بلوچی، مریم بزرگ منش، آزیتا امیرفخرایی، طیبه شفاعت، نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین سلامت معنوی و معنای زندگی با سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1396؛ 15(4): 411-419. magiran.com/p1809262
Hanieh Balochi, Maryam Bozorgmanesh, Azita Amirfakhraei, Tayebeh Shafaat, The Intermediate Rolle of Resilience Mediation in the Relationship between the Meaning of Life and Spiritual Health with the Mental Health in Patients with Colon Cancer, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2018; 15(4): 411-419. magiran.com/p1809262
هانیه بلوچی، مریم بزرگ منش، آزیتا امیرفخرایی، طیبه شفاعت، "نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین سلامت معنوی و معنای زندگی با سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 15، شماره 4 (1396): 411-419. magiran.com/p1809262
Hanieh Balochi, Maryam Bozorgmanesh, Azita Amirfakhraei, Tayebeh Shafaat, "The Intermediate Rolle of Resilience Mediation in the Relationship between the Meaning of Life and Spiritual Health with the Mental Health in Patients with Colon Cancer", Journal of Research in Behavioural Sciences 15, no.4 (2018): 411-419. magiran.com/p1809262
هانیه بلوچی، مریم بزرگ منش، آزیتا امیرفخرایی، طیبه شفاعت، (1396). 'نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین سلامت معنوی و معنای زندگی با سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 15(4)، صص.411-419. magiran.com/p1809262
Hanieh Balochi, Maryam Bozorgmanesh, Azita Amirfakhraei, Tayebeh Shafaat, (2018). 'The Intermediate Rolle of Resilience Mediation in the Relationship between the Meaning of Life and Spiritual Health with the Mental Health in Patients with Colon Cancer', Journal of Research in Behavioural Sciences, 15(4), pp.411-419. magiran.com/p1809262
هانیه بلوچی؛ مریم بزرگ منش؛ آزیتا امیرفخرایی؛ طیبه شفاعت. "نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین سلامت معنوی و معنای زندگی با سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 15 ،4 ، 1396، 411-419. magiran.com/p1809262
Hanieh Balochi; Maryam Bozorgmanesh; Azita Amirfakhraei; Tayebeh Shafaat. "The Intermediate Rolle of Resilience Mediation in the Relationship between the Meaning of Life and Spiritual Health with the Mental Health in Patients with Colon Cancer", Journal of Research in Behavioural Sciences, 15, 4, 2018, 411-419. magiran.com/p1809262
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال