ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ارمغان علی پور جورشری، کیخسرو یاکیده، غلامرضا محفوظی، (1396). بهینه سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی های متقاطع، نشریه مدیریت صنعتی، 9(26)، 475-496. magiran.com/p1809293
Aramaghan Alipour Jorshari, Keikhosro Yakideh , Gholamreza Mahfoozi, (2018). Portfolio Optimization with Minimum Average Absolute Deviations of Cross- efficiency, Journal of Industrial Management, 9(26), 475-496. magiran.com/p1809293
ارمغان علی پور جورشری، کیخسرو یاکیده، غلامرضا محفوظی، بهینه سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی های متقاطع. نشریه مدیریت صنعتی، 1396؛ 9(26): 475-496. magiran.com/p1809293
Aramaghan Alipour Jorshari, Keikhosro Yakideh , Gholamreza Mahfoozi, Portfolio Optimization with Minimum Average Absolute Deviations of Cross- efficiency, Journal of Industrial Management, 2018; 9(26): 475-496. magiran.com/p1809293
ارمغان علی پور جورشری، کیخسرو یاکیده، غلامرضا محفوظی، "بهینه سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی های متقاطع"، نشریه مدیریت صنعتی 9، شماره 26 (1396): 475-496. magiran.com/p1809293
Aramaghan Alipour Jorshari, Keikhosro Yakideh , Gholamreza Mahfoozi, "Portfolio Optimization with Minimum Average Absolute Deviations of Cross- efficiency", Journal of Industrial Management 9, no.26 (2018): 475-496. magiran.com/p1809293
ارمغان علی پور جورشری، کیخسرو یاکیده، غلامرضا محفوظی، (1396). 'بهینه سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی های متقاطع'، نشریه مدیریت صنعتی، 9(26)، صص.475-496. magiran.com/p1809293
Aramaghan Alipour Jorshari, Keikhosro Yakideh , Gholamreza Mahfoozi, (2018). 'Portfolio Optimization with Minimum Average Absolute Deviations of Cross- efficiency', Journal of Industrial Management, 9(26), pp.475-496. magiran.com/p1809293
ارمغان علی پور جورشری؛ کیخسرو یاکیده؛ غلامرضا محفوظی. "بهینه سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی های متقاطع". نشریه مدیریت صنعتی، 9 ،26 ، 1396، 475-496. magiran.com/p1809293
Aramaghan Alipour Jorshari; Keikhosro Yakideh ; Gholamreza Mahfoozi. "Portfolio Optimization with Minimum Average Absolute Deviations of Cross- efficiency", Journal of Industrial Management, 9, 26, 2018, 475-496. magiran.com/p1809293
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال