ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه باختر، محسن رضاییان، (1396). بررسی رفتار خودکشی در نیروهای نظامی ایرانی: یک مطالعه مروری منظم، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 16(11)، 1065-1080. magiran.com/p1809543
M. Bakhtar, M. Rezaeian, (2018). A Survey on the Suicidal Behavior in Iranian Military Forces: A Systematic Review Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 16(11), 1065-1080. magiran.com/p1809543
مرضیه باختر، محسن رضاییان، بررسی رفتار خودکشی در نیروهای نظامی ایرانی: یک مطالعه مروری منظم. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1396؛ 16(11): 1065-1080. magiran.com/p1809543
M. Bakhtar, M. Rezaeian, A Survey on the Suicidal Behavior in Iranian Military Forces: A Systematic Review Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2018; 16(11): 1065-1080. magiran.com/p1809543
مرضیه باختر، محسن رضاییان، "بررسی رفتار خودکشی در نیروهای نظامی ایرانی: یک مطالعه مروری منظم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16، شماره 11 (1396): 1065-1080. magiran.com/p1809543
M. Bakhtar, M. Rezaeian, "A Survey on the Suicidal Behavior in Iranian Military Forces: A Systematic Review Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 16, no.11 (2018): 1065-1080. magiran.com/p1809543
مرضیه باختر، محسن رضاییان، (1396). 'بررسی رفتار خودکشی در نیروهای نظامی ایرانی: یک مطالعه مروری منظم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 16(11)، صص.1065-1080. magiran.com/p1809543
M. Bakhtar, M. Rezaeian, (2018). 'A Survey on the Suicidal Behavior in Iranian Military Forces: A Systematic Review Study', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 16(11), pp.1065-1080. magiran.com/p1809543
مرضیه باختر؛ محسن رضاییان. "بررسی رفتار خودکشی در نیروهای نظامی ایرانی: یک مطالعه مروری منظم". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 16 ،11 ، 1396، 1065-1080. magiran.com/p1809543
M. Bakhtar; M. Rezaeian. "A Survey on the Suicidal Behavior in Iranian Military Forces: A Systematic Review Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 16, 11, 2018, 1065-1080. magiran.com/p1809543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال