ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهریار ? هاشم زاده_داود ایمانی _رضا جواد رشید_محمد کاظم طرزمنی_سجاد پوراصغری، (1397). بررسی نتایج سونوگرافی در ارتباط با درگیری گره های لنفاوی قبل از جراحی تیروئیدکتومی و مقایسه آن با جواب پاتولوژی بعد از انجام تیروئیدکتومی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید غیرمدولاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 18(67)، 43-51. magiran.com/p1809685
Shahriar Hashemzadeh, Davood Imani , Reza Javad Rashid, Mohammad Kazem Tarzamani, Sajjad Pourasghary, (2018). Evaluation of Ultrasonography Results in Terms of Involvement of Lymph Nodes before Thyroidectomy and Its Comparison with Pathologic Results after Thyroidectomy in Non-Medullary Thyroid Carcinoma Patients, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 18(67), 43-51. magiran.com/p1809685
شهریار ? هاشم زاده_داود ایمانی _رضا جواد رشید_محمد کاظم طرزمنی_سجاد پوراصغری، بررسی نتایج سونوگرافی در ارتباط با درگیری گره های لنفاوی قبل از جراحی تیروئیدکتومی و مقایسه آن با جواب پاتولوژی بعد از انجام تیروئیدکتومی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید غیرمدولاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1397؛ 18(67): 43-51. magiran.com/p1809685
Shahriar Hashemzadeh, Davood Imani , Reza Javad Rashid, Mohammad Kazem Tarzamani, Sajjad Pourasghary, Evaluation of Ultrasonography Results in Terms of Involvement of Lymph Nodes before Thyroidectomy and Its Comparison with Pathologic Results after Thyroidectomy in Non-Medullary Thyroid Carcinoma Patients, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2018; 18(67): 43-51. magiran.com/p1809685
شهریار ? هاشم زاده_داود ایمانی _رضا جواد رشید_محمد کاظم طرزمنی_سجاد پوراصغری، "بررسی نتایج سونوگرافی در ارتباط با درگیری گره های لنفاوی قبل از جراحی تیروئیدکتومی و مقایسه آن با جواب پاتولوژی بعد از انجام تیروئیدکتومی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید غیرمدولاری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 18، شماره 67 (1397): 43-51. magiran.com/p1809685
Shahriar Hashemzadeh, Davood Imani , Reza Javad Rashid, Mohammad Kazem Tarzamani, Sajjad Pourasghary, "Evaluation of Ultrasonography Results in Terms of Involvement of Lymph Nodes before Thyroidectomy and Its Comparison with Pathologic Results after Thyroidectomy in Non-Medullary Thyroid Carcinoma Patients", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 18, no.67 (2018): 43-51. magiran.com/p1809685
شهریار ? هاشم زاده_داود ایمانی _رضا جواد رشید_محمد کاظم طرزمنی_سجاد پوراصغری، (1397). 'بررسی نتایج سونوگرافی در ارتباط با درگیری گره های لنفاوی قبل از جراحی تیروئیدکتومی و مقایسه آن با جواب پاتولوژی بعد از انجام تیروئیدکتومی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید غیرمدولاری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 18(67)، صص.43-51. magiran.com/p1809685
Shahriar Hashemzadeh, Davood Imani , Reza Javad Rashid, Mohammad Kazem Tarzamani, Sajjad Pourasghary, (2018). 'Evaluation of Ultrasonography Results in Terms of Involvement of Lymph Nodes before Thyroidectomy and Its Comparison with Pathologic Results after Thyroidectomy in Non-Medullary Thyroid Carcinoma Patients', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 18(67), pp.43-51. magiran.com/p1809685
شهریار ? هاشم زاده_داود ایمانی _رضا جواد رشید_محمد کاظم طرزمنی_سجاد پوراصغری. "بررسی نتایج سونوگرافی در ارتباط با درگیری گره های لنفاوی قبل از جراحی تیروئیدکتومی و مقایسه آن با جواب پاتولوژی بعد از انجام تیروئیدکتومی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید غیرمدولاری". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 18 ،67 ، 1397، 43-51. magiran.com/p1809685
Shahriar Hashemzadeh; Davood Imani ; Reza Javad Rashid; Mohammad Kazem Tarzamani; Sajjad Pourasghary. "Evaluation of Ultrasonography Results in Terms of Involvement of Lymph Nodes before Thyroidectomy and Its Comparison with Pathologic Results after Thyroidectomy in Non-Medullary Thyroid Carcinoma Patients", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 18, 67, 2018, 43-51. magiran.com/p1809685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال