ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تکتم سادات وفا، مژده عمادی، سید دامون صدوقی ، (1397). اثر کورکومین بر میزانBax، Bcl-2، آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم پس از فرایند انجماد، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 18(67)، 120-130. magiran.com/p1809698
Taktam Sadat Vafa, Mojdeh Emadi, Seyed Damoon Sadoughi , (2018). Effect of Curcumin on Bax, Bcl-2, Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxidation of Sperm after Freezing Procedure, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 18(67), 120-130. magiran.com/p1809698
تکتم سادات وفا، مژده عمادی، سید دامون صدوقی ، اثر کورکومین بر میزانBax، Bcl-2، آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم پس از فرایند انجماد. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1397؛ 18(67): 120-130. magiran.com/p1809698
Taktam Sadat Vafa, Mojdeh Emadi, Seyed Damoon Sadoughi , Effect of Curcumin on Bax, Bcl-2, Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxidation of Sperm after Freezing Procedure, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2018; 18(67): 120-130. magiran.com/p1809698
تکتم سادات وفا، مژده عمادی، سید دامون صدوقی ، "اثر کورکومین بر میزانBax، Bcl-2، آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم پس از فرایند انجماد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 18، شماره 67 (1397): 120-130. magiran.com/p1809698
Taktam Sadat Vafa, Mojdeh Emadi, Seyed Damoon Sadoughi , "Effect of Curcumin on Bax, Bcl-2, Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxidation of Sperm after Freezing Procedure", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 18, no.67 (2018): 120-130. magiran.com/p1809698
تکتم سادات وفا، مژده عمادی، سید دامون صدوقی ، (1397). 'اثر کورکومین بر میزانBax، Bcl-2، آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم پس از فرایند انجماد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 18(67)، صص.120-130. magiran.com/p1809698
Taktam Sadat Vafa, Mojdeh Emadi, Seyed Damoon Sadoughi , (2018). 'Effect of Curcumin on Bax, Bcl-2, Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxidation of Sperm after Freezing Procedure', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 18(67), pp.120-130. magiran.com/p1809698
تکتم سادات وفا؛ مژده عمادی؛ سید دامون صدوقی . "اثر کورکومین بر میزانBax، Bcl-2، آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم پس از فرایند انجماد". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 18 ،67 ، 1397، 120-130. magiran.com/p1809698
Taktam Sadat Vafa; Mojdeh Emadi; Seyed Damoon Sadoughi . "Effect of Curcumin on Bax, Bcl-2, Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxidation of Sperm after Freezing Procedure", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 18, 67, 2018, 120-130. magiran.com/p1809698
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال