ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد فرهادی، سیدمحمود میرزایی الحسینی، علی نظری، (1397). نقد و بررسی اطناب و توضیح در ترجمه صحیفه سجادیه بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی: ترجمه انصاریان)، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 7(17)، 31-54. magiran.com/p1809782
Mohammad Farhadei, Mahmood Mirza Al-Hosseini , Ali Nazari, (2018). Review of Verbosity and Description in the Sahifeh Sajjadieh Translation according to Antoine Berman Theory (Case Study: Ansaryan's Translation), Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 7(17), 31-54. magiran.com/p1809782
محمد فرهادی، سیدمحمود میرزایی الحسینی، علی نظری، نقد و بررسی اطناب و توضیح در ترجمه صحیفه سجادیه بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی: ترجمه انصاریان). مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 1397؛ 7(17): 31-54. magiran.com/p1809782
Mohammad Farhadei, Mahmood Mirza Al-Hosseini , Ali Nazari, Review of Verbosity and Description in the Sahifeh Sajjadieh Translation according to Antoine Berman Theory (Case Study: Ansaryan's Translation), Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 2018; 7(17): 31-54. magiran.com/p1809782
محمد فرهادی، سیدمحمود میرزایی الحسینی، علی نظری، "نقد و بررسی اطناب و توضیح در ترجمه صحیفه سجادیه بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی: ترجمه انصاریان)"، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 7، شماره 17 (1397): 31-54. magiran.com/p1809782
Mohammad Farhadei, Mahmood Mirza Al-Hosseini , Ali Nazari, "Review of Verbosity and Description in the Sahifeh Sajjadieh Translation according to Antoine Berman Theory (Case Study: Ansaryan's Translation)", Translation Researches in the Arabic Language And Literature 7, no.17 (2018): 31-54. magiran.com/p1809782
محمد فرهادی، سیدمحمود میرزایی الحسینی، علی نظری، (1397). 'نقد و بررسی اطناب و توضیح در ترجمه صحیفه سجادیه بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی: ترجمه انصاریان)'، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 7(17)، صص.31-54. magiran.com/p1809782
Mohammad Farhadei, Mahmood Mirza Al-Hosseini , Ali Nazari, (2018). 'Review of Verbosity and Description in the Sahifeh Sajjadieh Translation according to Antoine Berman Theory (Case Study: Ansaryan's Translation)', Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 7(17), pp.31-54. magiran.com/p1809782
محمد فرهادی؛ سیدمحمود میرزایی الحسینی؛ علی نظری. "نقد و بررسی اطناب و توضیح در ترجمه صحیفه سجادیه بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی: ترجمه انصاریان)". مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 7 ،17 ، 1397، 31-54. magiran.com/p1809782
Mohammad Farhadei; Mahmood Mirza Al-Hosseini ; Ali Nazari. "Review of Verbosity and Description in the Sahifeh Sajjadieh Translation according to Antoine Berman Theory (Case Study: Ansaryan's Translation)", Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 7, 17, 2018, 31-54. magiran.com/p1809782
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال