ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محتشم محمدی ، رحمت الله کریمی زاده، طهماسب حسین پور، حسن قوجق، کمال شهبازی، پیمان شریفی، (1396). استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری برای تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در ژنوتیپ های گندم نان، مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 4(2)، 75-88. magiran.com/p1809827
Mohtasham Mohammadi , Rahmatollah Karimizadeh, Tahmaseb Hosseinpour, Hasan Ghojogh, Kamal Shahbazi, Peyman Sharifi, (2018). Use of Parametric and Non-Parametric Methods for Genotype × Environment Interaction Analysis in Bread Wheat Genotypes, Journal of Plant Genetic Research, 4(2), 75-88. magiran.com/p1809827
محتشم محمدی ، رحمت الله کریمی زاده، طهماسب حسین پور، حسن قوجق، کمال شهبازی، پیمان شریفی، استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری برای تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در ژنوتیپ های گندم نان. مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 1396؛ 4(2): 75-88. magiran.com/p1809827
Mohtasham Mohammadi , Rahmatollah Karimizadeh, Tahmaseb Hosseinpour, Hasan Ghojogh, Kamal Shahbazi, Peyman Sharifi, Use of Parametric and Non-Parametric Methods for Genotype × Environment Interaction Analysis in Bread Wheat Genotypes, Journal of Plant Genetic Research, 2018; 4(2): 75-88. magiran.com/p1809827
محتشم محمدی ، رحمت الله کریمی زاده، طهماسب حسین پور، حسن قوجق، کمال شهبازی، پیمان شریفی، "استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری برای تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در ژنوتیپ های گندم نان"، مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی 4، شماره 2 (1396): 75-88. magiran.com/p1809827
Mohtasham Mohammadi , Rahmatollah Karimizadeh, Tahmaseb Hosseinpour, Hasan Ghojogh, Kamal Shahbazi, Peyman Sharifi, "Use of Parametric and Non-Parametric Methods for Genotype × Environment Interaction Analysis in Bread Wheat Genotypes", Journal of Plant Genetic Research 4, no.2 (2018): 75-88. magiran.com/p1809827
محتشم محمدی ، رحمت الله کریمی زاده، طهماسب حسین پور، حسن قوجق، کمال شهبازی، پیمان شریفی، (1396). 'استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری برای تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در ژنوتیپ های گندم نان'، مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 4(2)، صص.75-88. magiran.com/p1809827
Mohtasham Mohammadi , Rahmatollah Karimizadeh, Tahmaseb Hosseinpour, Hasan Ghojogh, Kamal Shahbazi, Peyman Sharifi, (2018). 'Use of Parametric and Non-Parametric Methods for Genotype × Environment Interaction Analysis in Bread Wheat Genotypes', Journal of Plant Genetic Research, 4(2), pp.75-88. magiran.com/p1809827
محتشم محمدی ؛ رحمت الله کریمی زاده؛ طهماسب حسین پور؛ حسن قوجق؛ کمال شهبازی؛ پیمان شریفی. "استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری برای تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در ژنوتیپ های گندم نان". مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 4 ،2 ، 1396، 75-88. magiran.com/p1809827
Mohtasham Mohammadi ; Rahmatollah Karimizadeh; Tahmaseb Hosseinpour; Hasan Ghojogh; Kamal Shahbazi; Peyman Sharifi. "Use of Parametric and Non-Parametric Methods for Genotype × Environment Interaction Analysis in Bread Wheat Genotypes", Journal of Plant Genetic Research, 4, 2, 2018, 75-88. magiran.com/p1809827
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال