ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد نقدی، غلامحسین اسدی، علیرضا فضل زاده، (1397). از حسابداری به اقتصاد: نگرشی نوین در تایید اهمیت اطلاعات حسابداری مالی، مجله پیشرفت های حسابداری، 9(2)، 121-149. magiran.com/p1809944
Sajad Nagdi, Gollamhossain Assadi, Alireza Fazllzadeh, (2018). From Accounting to Economics: A New Approach in Recognition of the Importance of Financial Accounting Information, Journal of Accounting Advances, 9(2), 121-149. magiran.com/p1809944
سجاد نقدی، غلامحسین اسدی، علیرضا فضل زاده، از حسابداری به اقتصاد: نگرشی نوین در تایید اهمیت اطلاعات حسابداری مالی. مجله پیشرفت های حسابداری، 1397؛ 9(2): 121-149. magiran.com/p1809944
Sajad Nagdi, Gollamhossain Assadi, Alireza Fazllzadeh, From Accounting to Economics: A New Approach in Recognition of the Importance of Financial Accounting Information, Journal of Accounting Advances, 2018; 9(2): 121-149. magiran.com/p1809944
سجاد نقدی، غلامحسین اسدی، علیرضا فضل زاده، "از حسابداری به اقتصاد: نگرشی نوین در تایید اهمیت اطلاعات حسابداری مالی"، مجله پیشرفت های حسابداری 9، شماره 2 (1397): 121-149. magiran.com/p1809944
Sajad Nagdi, Gollamhossain Assadi, Alireza Fazllzadeh, "From Accounting to Economics: A New Approach in Recognition of the Importance of Financial Accounting Information", Journal of Accounting Advances 9, no.2 (2018): 121-149. magiran.com/p1809944
سجاد نقدی، غلامحسین اسدی، علیرضا فضل زاده، (1397). 'از حسابداری به اقتصاد: نگرشی نوین در تایید اهمیت اطلاعات حسابداری مالی'، مجله پیشرفت های حسابداری، 9(2)، صص.121-149. magiran.com/p1809944
Sajad Nagdi, Gollamhossain Assadi, Alireza Fazllzadeh, (2018). 'From Accounting to Economics: A New Approach in Recognition of the Importance of Financial Accounting Information', Journal of Accounting Advances, 9(2), pp.121-149. magiran.com/p1809944
سجاد نقدی؛ غلامحسین اسدی؛ علیرضا فضل زاده. "از حسابداری به اقتصاد: نگرشی نوین در تایید اهمیت اطلاعات حسابداری مالی". مجله پیشرفت های حسابداری، 9 ،2 ، 1397، 121-149. magiran.com/p1809944
Sajad Nagdi; Gollamhossain Assadi; Alireza Fazllzadeh. "From Accounting to Economics: A New Approach in Recognition of the Importance of Financial Accounting Information", Journal of Accounting Advances, 9, 2, 2018, 121-149. magiran.com/p1809944
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال