ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نغمه باقری، حمید امانلو، مهدی دهقان بنادکی، حمیدرضا میرزایی الموتی، حامد خلیلوندی بهروزیار، (1397). اثر پولکی کردن با بخار با شرایط متفاوت بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 6(4)، 55-67. magiran.com/p1810168
N. Bagheri, H. Amanlou, M. Dehghan-Banadaki, H. R. Mirzaei Alamouti, H. Khalilvandi Behroozyar , (2018). Effect of steam flaking with different process conditions on dry matter and crude protein degradability of barley grain in Holstein cows, Animal Production Research, 6(4), 55-67. magiran.com/p1810168
نغمه باقری، حمید امانلو، مهدی دهقان بنادکی، حمیدرضا میرزایی الموتی، حامد خلیلوندی بهروزیار، اثر پولکی کردن با بخار با شرایط متفاوت بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1397؛ 6(4): 55-67. magiran.com/p1810168
N. Bagheri, H. Amanlou, M. Dehghan-Banadaki, H. R. Mirzaei Alamouti, H. Khalilvandi Behroozyar , Effect of steam flaking with different process conditions on dry matter and crude protein degradability of barley grain in Holstein cows, Animal Production Research, 2018; 6(4): 55-67. magiran.com/p1810168
نغمه باقری، حمید امانلو، مهدی دهقان بنادکی، حمیدرضا میرزایی الموتی، حامد خلیلوندی بهروزیار، "اثر پولکی کردن با بخار با شرایط متفاوت بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 6، شماره 4 (1397): 55-67. magiran.com/p1810168
N. Bagheri, H. Amanlou, M. Dehghan-Banadaki, H. R. Mirzaei Alamouti, H. Khalilvandi Behroozyar , "Effect of steam flaking with different process conditions on dry matter and crude protein degradability of barley grain in Holstein cows", Animal Production Research 6, no.4 (2018): 55-67. magiran.com/p1810168
نغمه باقری، حمید امانلو، مهدی دهقان بنادکی، حمیدرضا میرزایی الموتی، حامد خلیلوندی بهروزیار، (1397). 'اثر پولکی کردن با بخار با شرایط متفاوت بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 6(4)، صص.55-67. magiran.com/p1810168
N. Bagheri, H. Amanlou, M. Dehghan-Banadaki, H. R. Mirzaei Alamouti, H. Khalilvandi Behroozyar , (2018). 'Effect of steam flaking with different process conditions on dry matter and crude protein degradability of barley grain in Holstein cows', Animal Production Research, 6(4), pp.55-67. magiran.com/p1810168
نغمه باقری؛ حمید امانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ حامد خلیلوندی بهروزیار. "اثر پولکی کردن با بخار با شرایط متفاوت بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 6 ،4 ، 1397، 55-67. magiran.com/p1810168
N. Bagheri; H. Amanlou; M. Dehghan-Banadaki; H. R. Mirzaei Alamouti; H. Khalilvandi Behroozyar . "Effect of steam flaking with different process conditions on dry matter and crude protein degradability of barley grain in Holstein cows", Animal Production Research, 6, 4, 2018, 55-67. magiran.com/p1810168
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال