ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرجس قهاری ، تقی قورچی، محبوبه شاهی، محمدتقی فیض بخش، (1397). اثر افزودنی های مختلف بر تجزیه پذیری ماده خشک سیلاژ خردل علوفه ای (Brassica juncea) در مراحل مختلف فنولوژیک، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 6(4)، 39-54. magiran.com/p1810169
N. Ghahari , T. Ghoorchi, M. Shahi, M. T. Feyzbakhsh, (2018). Effect of different additives on dry matter degradability of mustard forage (Brassica juncea) silage at different phenological stages, Animal Production Research, 6(4), 39-54. magiran.com/p1810169
نرجس قهاری ، تقی قورچی، محبوبه شاهی، محمدتقی فیض بخش، اثر افزودنی های مختلف بر تجزیه پذیری ماده خشک سیلاژ خردل علوفه ای (Brassica juncea) در مراحل مختلف فنولوژیک. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1397؛ 6(4): 39-54. magiran.com/p1810169
N. Ghahari , T. Ghoorchi, M. Shahi, M. T. Feyzbakhsh, Effect of different additives on dry matter degradability of mustard forage (Brassica juncea) silage at different phenological stages, Animal Production Research, 2018; 6(4): 39-54. magiran.com/p1810169
نرجس قهاری ، تقی قورچی، محبوبه شاهی، محمدتقی فیض بخش، "اثر افزودنی های مختلف بر تجزیه پذیری ماده خشک سیلاژ خردل علوفه ای (Brassica juncea) در مراحل مختلف فنولوژیک"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 6، شماره 4 (1397): 39-54. magiran.com/p1810169
N. Ghahari , T. Ghoorchi, M. Shahi, M. T. Feyzbakhsh, "Effect of different additives on dry matter degradability of mustard forage (Brassica juncea) silage at different phenological stages", Animal Production Research 6, no.4 (2018): 39-54. magiran.com/p1810169
نرجس قهاری ، تقی قورچی، محبوبه شاهی، محمدتقی فیض بخش، (1397). 'اثر افزودنی های مختلف بر تجزیه پذیری ماده خشک سیلاژ خردل علوفه ای (Brassica juncea) در مراحل مختلف فنولوژیک'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 6(4)، صص.39-54. magiran.com/p1810169
N. Ghahari , T. Ghoorchi, M. Shahi, M. T. Feyzbakhsh, (2018). 'Effect of different additives on dry matter degradability of mustard forage (Brassica juncea) silage at different phenological stages', Animal Production Research, 6(4), pp.39-54. magiran.com/p1810169
نرجس قهاری ؛ تقی قورچی؛ محبوبه شاهی؛ محمدتقی فیض بخش. "اثر افزودنی های مختلف بر تجزیه پذیری ماده خشک سیلاژ خردل علوفه ای (Brassica juncea) در مراحل مختلف فنولوژیک". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 6 ،4 ، 1397، 39-54. magiran.com/p1810169
N. Ghahari ; T. Ghoorchi; M. Shahi; M. T. Feyzbakhsh. "Effect of different additives on dry matter degradability of mustard forage (Brassica juncea) silage at different phenological stages", Animal Production Research, 6, 4, 2018, 39-54. magiran.com/p1810169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال