ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد جانپور، محمد فارسی، فاطمه قلی زاده، حمیدرضا پوریانفر، شراره رضاییان، (1397). بهینه سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت لیگنوسلولزی، نشریه علوم باغبانی، 31(4)، 778-788. magiran.com/p1810206
Javad Janpoor, Mohammad Farsi, Fatemeh Gholi Zade, Hamid Reza Pourianfar, Sharareh Rezaeian, (2018). Optimization of King Oyster Mushroom (Pleurotus eryngii) Substrate Using Lignocellulosic Affordable Wastes, Journal of horticulture science, 31(4), 778-788. magiran.com/p1810206
جواد جانپور، محمد فارسی، فاطمه قلی زاده، حمیدرضا پوریانفر، شراره رضاییان، بهینه سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت لیگنوسلولزی. نشریه علوم باغبانی، 1397؛ 31(4): 778-788. magiran.com/p1810206
Javad Janpoor, Mohammad Farsi, Fatemeh Gholi Zade, Hamid Reza Pourianfar, Sharareh Rezaeian, Optimization of King Oyster Mushroom (Pleurotus eryngii) Substrate Using Lignocellulosic Affordable Wastes, Journal of horticulture science, 2018; 31(4): 778-788. magiran.com/p1810206
جواد جانپور، محمد فارسی، فاطمه قلی زاده، حمیدرضا پوریانفر، شراره رضاییان، "بهینه سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت لیگنوسلولزی"، نشریه علوم باغبانی 31، شماره 4 (1397): 778-788. magiran.com/p1810206
Javad Janpoor, Mohammad Farsi, Fatemeh Gholi Zade, Hamid Reza Pourianfar, Sharareh Rezaeian, "Optimization of King Oyster Mushroom (Pleurotus eryngii) Substrate Using Lignocellulosic Affordable Wastes", Journal of horticulture science 31, no.4 (2018): 778-788. magiran.com/p1810206
جواد جانپور، محمد فارسی، فاطمه قلی زاده، حمیدرضا پوریانفر، شراره رضاییان، (1397). 'بهینه سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت لیگنوسلولزی'، نشریه علوم باغبانی، 31(4)، صص.778-788. magiran.com/p1810206
Javad Janpoor, Mohammad Farsi, Fatemeh Gholi Zade, Hamid Reza Pourianfar, Sharareh Rezaeian, (2018). 'Optimization of King Oyster Mushroom (Pleurotus eryngii) Substrate Using Lignocellulosic Affordable Wastes', Journal of horticulture science, 31(4), pp.778-788. magiran.com/p1810206
جواد جانپور؛ محمد فارسی؛ فاطمه قلی زاده؛ حمیدرضا پوریانفر؛ شراره رضاییان. "بهینه سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت لیگنوسلولزی". نشریه علوم باغبانی، 31 ،4 ، 1397، 778-788. magiran.com/p1810206
Javad Janpoor; Mohammad Farsi; Fatemeh Gholi Zade; Hamid Reza Pourianfar; Sharareh Rezaeian. "Optimization of King Oyster Mushroom (Pleurotus eryngii) Substrate Using Lignocellulosic Affordable Wastes", Journal of horticulture science, 31, 4, 2018, 778-788. magiran.com/p1810206
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال