ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر اسماعیلیان، محمد بهزاد امیری، صادق عسکری نایینی، جلیل مرادی صدر، فرهاد حیدری، (1397). اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) در شرایط استفاده از کودهای آلی و شیمیایی مختلف، نشریه علوم باغبانی، 31(4)، 722-738. magiran.com/p1810237
Yaser Esmaeilian, Mohammad Behzad Amiri, Sadegh Askari Naeeni, Jalil Moradi Sadr, Farhad Heidari, (2018). Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Yield and Yield Components of Garlic Medicinal Plant (Allium sativum L.) under the Conditions of Different Organic and Chemical Fertilizers Application, Journal of horticulture science, 31(4), 722-738. magiran.com/p1810237
یاسر اسماعیلیان، محمد بهزاد امیری، صادق عسکری نایینی، جلیل مرادی صدر، فرهاد حیدری، اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) در شرایط استفاده از کودهای آلی و شیمیایی مختلف. نشریه علوم باغبانی، 1397؛ 31(4): 722-738. magiran.com/p1810237
Yaser Esmaeilian, Mohammad Behzad Amiri, Sadegh Askari Naeeni, Jalil Moradi Sadr, Farhad Heidari, Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Yield and Yield Components of Garlic Medicinal Plant (Allium sativum L.) under the Conditions of Different Organic and Chemical Fertilizers Application, Journal of horticulture science, 2018; 31(4): 722-738. magiran.com/p1810237
یاسر اسماعیلیان، محمد بهزاد امیری، صادق عسکری نایینی، جلیل مرادی صدر، فرهاد حیدری، "اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) در شرایط استفاده از کودهای آلی و شیمیایی مختلف"، نشریه علوم باغبانی 31، شماره 4 (1397): 722-738. magiran.com/p1810237
Yaser Esmaeilian, Mohammad Behzad Amiri, Sadegh Askari Naeeni, Jalil Moradi Sadr, Farhad Heidari, "Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Yield and Yield Components of Garlic Medicinal Plant (Allium sativum L.) under the Conditions of Different Organic and Chemical Fertilizers Application", Journal of horticulture science 31, no.4 (2018): 722-738. magiran.com/p1810237
یاسر اسماعیلیان، محمد بهزاد امیری، صادق عسکری نایینی، جلیل مرادی صدر، فرهاد حیدری، (1397). 'اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) در شرایط استفاده از کودهای آلی و شیمیایی مختلف'، نشریه علوم باغبانی، 31(4)، صص.722-738. magiran.com/p1810237
Yaser Esmaeilian, Mohammad Behzad Amiri, Sadegh Askari Naeeni, Jalil Moradi Sadr, Farhad Heidari, (2018). 'Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Yield and Yield Components of Garlic Medicinal Plant (Allium sativum L.) under the Conditions of Different Organic and Chemical Fertilizers Application', Journal of horticulture science, 31(4), pp.722-738. magiran.com/p1810237
یاسر اسماعیلیان؛ محمد بهزاد امیری؛ صادق عسکری نایینی؛ جلیل مرادی صدر؛ فرهاد حیدری. "اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) در شرایط استفاده از کودهای آلی و شیمیایی مختلف". نشریه علوم باغبانی، 31 ،4 ، 1397، 722-738. magiran.com/p1810237
Yaser Esmaeilian; Mohammad Behzad Amiri; Sadegh Askari Naeeni; Jalil Moradi Sadr; Farhad Heidari. "Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Yield and Yield Components of Garlic Medicinal Plant (Allium sativum L.) under the Conditions of Different Organic and Chemical Fertilizers Application", Journal of horticulture science, 31, 4, 2018, 722-738. magiran.com/p1810237
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال