ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا خدیوی، رضا فدایی، محمد کنعانی، فضل الله فاتحی، (1397). بررسی ویژگی های میکروبیولوژیک و سرولوژیک طغیان مننژیت در یک اردوگاه در استان اصفهان 96-1395، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(465)، 28-34. magiran.com/p1810502
Reza Khadivi, Reza Fadaei, Mohammad Kanani, Fazlollah Fatehi, (2018). Microbiological and Serological Evaluation of the Meningitis Outbreak in a Community Center in Isfahan Province, Iran, during the Years 2016-2017, Journal Of Isfahan Medical School, 36(465), 28-34. magiran.com/p1810502
رضا خدیوی، رضا فدایی، محمد کنعانی، فضل الله فاتحی، بررسی ویژگی های میکروبیولوژیک و سرولوژیک طغیان مننژیت در یک اردوگاه در استان اصفهان 96-1395. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(465): 28-34. magiran.com/p1810502
Reza Khadivi, Reza Fadaei, Mohammad Kanani, Fazlollah Fatehi, Microbiological and Serological Evaluation of the Meningitis Outbreak in a Community Center in Isfahan Province, Iran, during the Years 2016-2017, Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 36(465): 28-34. magiran.com/p1810502
رضا خدیوی، رضا فدایی، محمد کنعانی، فضل الله فاتحی، "بررسی ویژگی های میکروبیولوژیک و سرولوژیک طغیان مننژیت در یک اردوگاه در استان اصفهان 96-1395"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 465 (1397): 28-34. magiran.com/p1810502
Reza Khadivi, Reza Fadaei, Mohammad Kanani, Fazlollah Fatehi, "Microbiological and Serological Evaluation of the Meningitis Outbreak in a Community Center in Isfahan Province, Iran, during the Years 2016-2017", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.465 (2018): 28-34. magiran.com/p1810502
رضا خدیوی، رضا فدایی، محمد کنعانی، فضل الله فاتحی، (1397). 'بررسی ویژگی های میکروبیولوژیک و سرولوژیک طغیان مننژیت در یک اردوگاه در استان اصفهان 96-1395'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(465)، صص.28-34. magiran.com/p1810502
Reza Khadivi, Reza Fadaei, Mohammad Kanani, Fazlollah Fatehi, (2018). 'Microbiological and Serological Evaluation of the Meningitis Outbreak in a Community Center in Isfahan Province, Iran, during the Years 2016-2017', Journal Of Isfahan Medical School, 36(465), pp.28-34. magiran.com/p1810502
رضا خدیوی؛ رضا فدایی؛ محمد کنعانی؛ فضل الله فاتحی. "بررسی ویژگی های میکروبیولوژیک و سرولوژیک طغیان مننژیت در یک اردوگاه در استان اصفهان 96-1395". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،465 ، 1397، 28-34. magiran.com/p1810502
Reza Khadivi; Reza Fadaei; Mohammad Kanani; Fazlollah Fatehi. "Microbiological and Serological Evaluation of the Meningitis Outbreak in a Community Center in Isfahan Province, Iran, during the Years 2016-2017", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 465, 2018, 28-34. magiran.com/p1810502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال