ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا ملیح، مسعود سعیدی جم، سارا سلیمانی اصل، رضوان نجفی، (1397). اثر آدیپوران بر فعالیت کاسپاز 3، ماتریکس متالوپروتئینازهای 2، 9 و آنژیوژنز در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش صحرایی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(465)، 1-7. magiran.com/p1810508
Sara Malih, Massoud Saidijam, Sara Soleimaniasl, Rezvan Najafi, (2018). The Effect of AdipoRon on the Activity of Caspase 3, Matrix Metalloproteinases 2 and 9, and Angiogenesis in Rat Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell, Journal Of Isfahan Medical School, 36(465), 1-7. magiran.com/p1810508
سارا ملیح، مسعود سعیدی جم، سارا سلیمانی اصل، رضوان نجفی، اثر آدیپوران بر فعالیت کاسپاز 3، ماتریکس متالوپروتئینازهای 2، 9 و آنژیوژنز در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش صحرایی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(465): 1-7. magiran.com/p1810508
Sara Malih, Massoud Saidijam, Sara Soleimaniasl, Rezvan Najafi, The Effect of AdipoRon on the Activity of Caspase 3, Matrix Metalloproteinases 2 and 9, and Angiogenesis in Rat Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell, Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 36(465): 1-7. magiran.com/p1810508
سارا ملیح، مسعود سعیدی جم، سارا سلیمانی اصل، رضوان نجفی، "اثر آدیپوران بر فعالیت کاسپاز 3، ماتریکس متالوپروتئینازهای 2، 9 و آنژیوژنز در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش صحرایی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 465 (1397): 1-7. magiran.com/p1810508
Sara Malih, Massoud Saidijam, Sara Soleimaniasl, Rezvan Najafi, "The Effect of AdipoRon on the Activity of Caspase 3, Matrix Metalloproteinases 2 and 9, and Angiogenesis in Rat Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.465 (2018): 1-7. magiran.com/p1810508
سارا ملیح، مسعود سعیدی جم، سارا سلیمانی اصل، رضوان نجفی، (1397). 'اثر آدیپوران بر فعالیت کاسپاز 3، ماتریکس متالوپروتئینازهای 2، 9 و آنژیوژنز در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش صحرایی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(465)، صص.1-7. magiran.com/p1810508
Sara Malih, Massoud Saidijam, Sara Soleimaniasl, Rezvan Najafi, (2018). 'The Effect of AdipoRon on the Activity of Caspase 3, Matrix Metalloproteinases 2 and 9, and Angiogenesis in Rat Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell', Journal Of Isfahan Medical School, 36(465), pp.1-7. magiran.com/p1810508
سارا ملیح؛ مسعود سعیدی جم؛ سارا سلیمانی اصل؛ رضوان نجفی. "اثر آدیپوران بر فعالیت کاسپاز 3، ماتریکس متالوپروتئینازهای 2، 9 و آنژیوژنز در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش صحرایی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،465 ، 1397، 1-7. magiran.com/p1810508
Sara Malih; Massoud Saidijam; Sara Soleimaniasl; Rezvan Najafi. "The Effect of AdipoRon on the Activity of Caspase 3, Matrix Metalloproteinases 2 and 9, and Angiogenesis in Rat Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 465, 2018, 1-7. magiran.com/p1810508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال