ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره ولی زاده، علیرضا سرکاکی، سیما نصری، (1397). بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه پنیرک) (Malva Parviflora بر درد در موش صحرایی نر، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(1)، 95-105. magiran.com/p1810540
Zohreh Valizadeh Valizadeh, Alireza Sarkaki, Sima Nasri, (2018). Evaluation of the Effect of Malva Parviflora Hydro-alcoholic Extract on Pain in Male Rat, Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(1), 95-105. magiran.com/p1810540
زهره ولی زاده، علیرضا سرکاکی، سیما نصری، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه پنیرک) (Malva Parviflora بر درد در موش صحرایی نر. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1397؛ 17(1): 95-105. magiran.com/p1810540
Zohreh Valizadeh Valizadeh, Alireza Sarkaki, Sima Nasri, Evaluation of the Effect of Malva Parviflora Hydro-alcoholic Extract on Pain in Male Rat, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2018; 17(1): 95-105. magiran.com/p1810540
زهره ولی زاده، علیرضا سرکاکی، سیما نصری، "بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه پنیرک) (Malva Parviflora بر درد در موش صحرایی نر"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 17، شماره 1 (1397): 95-105. magiran.com/p1810540
Zohreh Valizadeh Valizadeh, Alireza Sarkaki, Sima Nasri, "Evaluation of the Effect of Malva Parviflora Hydro-alcoholic Extract on Pain in Male Rat", Jundishapur Scientific Medical Journal 17, no.1 (2018): 95-105. magiran.com/p1810540
زهره ولی زاده، علیرضا سرکاکی، سیما نصری، (1397). 'بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه پنیرک) (Malva Parviflora بر درد در موش صحرایی نر'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(1)، صص.95-105. magiran.com/p1810540
Zohreh Valizadeh Valizadeh, Alireza Sarkaki, Sima Nasri, (2018). 'Evaluation of the Effect of Malva Parviflora Hydro-alcoholic Extract on Pain in Male Rat', Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(1), pp.95-105. magiran.com/p1810540
زهره ولی زاده؛ علیرضا سرکاکی؛ سیما نصری. "بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه پنیرک) (Malva Parviflora بر درد در موش صحرایی نر". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17 ،1 ، 1397، 95-105. magiran.com/p1810540
Zohreh Valizadeh Valizadeh; Alireza Sarkaki; Sima Nasri. "Evaluation of the Effect of Malva Parviflora Hydro-alcoholic Extract on Pain in Male Rat", Jundishapur Scientific Medical Journal, 17, 1, 2018, 95-105. magiran.com/p1810540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال