ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر شیره پز آرانی، میرزا حسن حسینی ، محمد محمودی میمند، محمدتقی امینی، (1397). شناسایی مولفه های موثر بر کارکرد سیاسی تفکر استراتژیک (استراتژی مشروعیت) با استفاده از تکنیک دیمتل، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 6(2)، 59. magiran.com/p1811082
Ali Asghar Shirehpaz Arani, Mirza Hasan Hoseini , Mohammad Mahmoudi Meimand, Mohammad Taghi Amini, (2018). Environment is coalition of organizations that moves towards their goals by uncertain process of bargaining and reduce related demands, Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 6(2), 59. magiran.com/p1811082
علی اصغر شیره پز آرانی، میرزا حسن حسینی ، محمد محمودی میمند، محمدتقی امینی، شناسایی مولفه های موثر بر کارکرد سیاسی تفکر استراتژیک (استراتژی مشروعیت) با استفاده از تکنیک دیمتل. فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 1397؛ 6(2): 59. magiran.com/p1811082
Ali Asghar Shirehpaz Arani, Mirza Hasan Hoseini , Mohammad Mahmoudi Meimand, Mohammad Taghi Amini, Environment is coalition of organizations that moves towards their goals by uncertain process of bargaining and reduce related demands, Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 2018; 6(2): 59. magiran.com/p1811082
علی اصغر شیره پز آرانی، میرزا حسن حسینی ، محمد محمودی میمند، محمدتقی امینی، "شناسایی مولفه های موثر بر کارکرد سیاسی تفکر استراتژیک (استراتژی مشروعیت) با استفاده از تکنیک دیمتل"، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی 6، شماره 2 (1397): 59. magiran.com/p1811082
Ali Asghar Shirehpaz Arani, Mirza Hasan Hoseini , Mohammad Mahmoudi Meimand, Mohammad Taghi Amini, "Environment is coalition of organizations that moves towards their goals by uncertain process of bargaining and reduce related demands", Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations 6, no.2 (2018): 59. magiran.com/p1811082
علی اصغر شیره پز آرانی، میرزا حسن حسینی ، محمد محمودی میمند، محمدتقی امینی، (1397). 'شناسایی مولفه های موثر بر کارکرد سیاسی تفکر استراتژیک (استراتژی مشروعیت) با استفاده از تکنیک دیمتل'، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 6(2)، صص.59. magiran.com/p1811082
Ali Asghar Shirehpaz Arani, Mirza Hasan Hoseini , Mohammad Mahmoudi Meimand, Mohammad Taghi Amini, (2018). 'Environment is coalition of organizations that moves towards their goals by uncertain process of bargaining and reduce related demands', Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 6(2), pp.59. magiran.com/p1811082
علی اصغر شیره پز آرانی؛ میرزا حسن حسینی ؛ محمد محمودی میمند؛ محمدتقی امینی. "شناسایی مولفه های موثر بر کارکرد سیاسی تفکر استراتژیک (استراتژی مشروعیت) با استفاده از تکنیک دیمتل". فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 6 ،2 ، 1397، 59. magiran.com/p1811082
Ali Asghar Shirehpaz Arani; Mirza Hasan Hoseini ; Mohammad Mahmoudi Meimand; Mohammad Taghi Amini. "Environment is coalition of organizations that moves towards their goals by uncertain process of bargaining and reduce related demands", Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 6, 2, 2018, 59. magiran.com/p1811082
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال