ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم کوهساری، عابد زاهدی بیالوایی، سارا عباسیان، هاشم فخر یاسری، حسین صمدی کفیل، رخساره محمد زاده، محمد رهبر، (1396). مروری بر روش های رایج آزمایشگاهی شناسایی کارباپنمازها در باسیل های گرم منفی، مجله علوم پزشکی رازی، 24(165)، 47-65. magiran.com/p1811755
Ebrahim Kouhsari, Abed Zahedi Bialvaei, Hashem Fakhre Yaseri, Hossein Samadi Kafil, Rokhsare Mohamadzade, Mohammad Rahbar , (2018). A review on common laboratory methods for detection of carbapenemase Gram-negative bacilli, Razi Journal of Medical Sciences, 24(165), 47-65. magiran.com/p1811755
ابراهیم کوهساری، عابد زاهدی بیالوایی، سارا عباسیان، هاشم فخر یاسری، حسین صمدی کفیل، رخساره محمد زاده، محمد رهبر، مروری بر روش های رایج آزمایشگاهی شناسایی کارباپنمازها در باسیل های گرم منفی. مجله علوم پزشکی رازی، 1396؛ 24(165): 47-65. magiran.com/p1811755
Ebrahim Kouhsari, Abed Zahedi Bialvaei, Hashem Fakhre Yaseri, Hossein Samadi Kafil, Rokhsare Mohamadzade, Mohammad Rahbar , A review on common laboratory methods for detection of carbapenemase Gram-negative bacilli, Razi Journal of Medical Sciences, 2018; 24(165): 47-65. magiran.com/p1811755
ابراهیم کوهساری، عابد زاهدی بیالوایی، سارا عباسیان، هاشم فخر یاسری، حسین صمدی کفیل، رخساره محمد زاده، محمد رهبر، "مروری بر روش های رایج آزمایشگاهی شناسایی کارباپنمازها در باسیل های گرم منفی"، مجله علوم پزشکی رازی 24، شماره 165 (1396): 47-65. magiran.com/p1811755
Ebrahim Kouhsari, Abed Zahedi Bialvaei, Hashem Fakhre Yaseri, Hossein Samadi Kafil, Rokhsare Mohamadzade, Mohammad Rahbar , "A review on common laboratory methods for detection of carbapenemase Gram-negative bacilli", Razi Journal of Medical Sciences 24, no.165 (2018): 47-65. magiran.com/p1811755
ابراهیم کوهساری، عابد زاهدی بیالوایی، سارا عباسیان، هاشم فخر یاسری، حسین صمدی کفیل، رخساره محمد زاده، محمد رهبر، (1396). 'مروری بر روش های رایج آزمایشگاهی شناسایی کارباپنمازها در باسیل های گرم منفی'، مجله علوم پزشکی رازی، 24(165)، صص.47-65. magiran.com/p1811755
Ebrahim Kouhsari, Abed Zahedi Bialvaei, Hashem Fakhre Yaseri, Hossein Samadi Kafil, Rokhsare Mohamadzade, Mohammad Rahbar , (2018). 'A review on common laboratory methods for detection of carbapenemase Gram-negative bacilli', Razi Journal of Medical Sciences, 24(165), pp.47-65. magiran.com/p1811755
ابراهیم کوهساری؛ عابد زاهدی بیالوایی؛ سارا عباسیان؛ هاشم فخر یاسری؛ حسین صمدی کفیل؛ رخساره محمد زاده؛ محمد رهبر. "مروری بر روش های رایج آزمایشگاهی شناسایی کارباپنمازها در باسیل های گرم منفی". مجله علوم پزشکی رازی، 24 ،165 ، 1396، 47-65. magiran.com/p1811755
Ebrahim Kouhsari; Abed Zahedi Bialvaei; Hashem Fakhre Yaseri; Hossein Samadi Kafil; Rokhsare Mohamadzade; Mohammad Rahbar . "A review on common laboratory methods for detection of carbapenemase Gram-negative bacilli", Razi Journal of Medical Sciences, 24, 165, 2018, 47-65. magiran.com/p1811755
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال