ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشین احمدزاده حشمتی، محمود کریمی مبارکه، علیرضا سعید، (1396). ارزیابی پایایی درون مشاهده گر و میان مشاهده گر در طبقه بندی یانگ و برگس برای شکستگی های لگن، مجله علوم پزشکی رازی، 24(165)، 22-29. magiran.com/p1811758
Afshin Ahmadzadeh Heshmati, Mahmood Karimi Mobarakeh, Alireza Saied , (2018). Assessment of interobserver and intraobserver reliability of the Youg and Bergess classification for fractures of the pelvic ring, Razi Journal of Medical Sciences, 24(165), 22-29. magiran.com/p1811758
افشین احمدزاده حشمتی، محمود کریمی مبارکه، علیرضا سعید، ارزیابی پایایی درون مشاهده گر و میان مشاهده گر در طبقه بندی یانگ و برگس برای شکستگی های لگن. مجله علوم پزشکی رازی، 1396؛ 24(165): 22-29. magiran.com/p1811758
Afshin Ahmadzadeh Heshmati, Mahmood Karimi Mobarakeh, Alireza Saied , Assessment of interobserver and intraobserver reliability of the Youg and Bergess classification for fractures of the pelvic ring, Razi Journal of Medical Sciences, 2018; 24(165): 22-29. magiran.com/p1811758
افشین احمدزاده حشمتی، محمود کریمی مبارکه، علیرضا سعید، "ارزیابی پایایی درون مشاهده گر و میان مشاهده گر در طبقه بندی یانگ و برگس برای شکستگی های لگن"، مجله علوم پزشکی رازی 24، شماره 165 (1396): 22-29. magiran.com/p1811758
Afshin Ahmadzadeh Heshmati, Mahmood Karimi Mobarakeh, Alireza Saied , "Assessment of interobserver and intraobserver reliability of the Youg and Bergess classification for fractures of the pelvic ring", Razi Journal of Medical Sciences 24, no.165 (2018): 22-29. magiran.com/p1811758
افشین احمدزاده حشمتی، محمود کریمی مبارکه، علیرضا سعید، (1396). 'ارزیابی پایایی درون مشاهده گر و میان مشاهده گر در طبقه بندی یانگ و برگس برای شکستگی های لگن'، مجله علوم پزشکی رازی، 24(165)، صص.22-29. magiran.com/p1811758
Afshin Ahmadzadeh Heshmati, Mahmood Karimi Mobarakeh, Alireza Saied , (2018). 'Assessment of interobserver and intraobserver reliability of the Youg and Bergess classification for fractures of the pelvic ring', Razi Journal of Medical Sciences, 24(165), pp.22-29. magiran.com/p1811758
افشین احمدزاده حشمتی؛ محمود کریمی مبارکه؛ علیرضا سعید. "ارزیابی پایایی درون مشاهده گر و میان مشاهده گر در طبقه بندی یانگ و برگس برای شکستگی های لگن". مجله علوم پزشکی رازی، 24 ،165 ، 1396، 22-29. magiran.com/p1811758
Afshin Ahmadzadeh Heshmati; Mahmood Karimi Mobarakeh; Alireza Saied . "Assessment of interobserver and intraobserver reliability of the Youg and Bergess classification for fractures of the pelvic ring", Razi Journal of Medical Sciences, 24, 165, 2018, 22-29. magiran.com/p1811758
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال