ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mojtaba Fathi, Omid Goodarzvand, Monireh Aghjany-Nasab, Fariborz Mansour-Ghanaei, Aboalfazl Nazarian, (2018). Correlation between Certain Klotho Gene Polymorphisms and IGF-1 Levels of Colorectal Cancer Patients in Northern Iran, Middle East Journal of Cancer, 9(2), 151-157. magiran.com/p1811794
Mojtaba Fathi, Omid Goodarzvand, Monireh Aghjany-Nasab, Fariborz Mansour-Ghanaei, Aboalfazl Nazarian, Correlation between Certain Klotho Gene Polymorphisms and IGF-1 Levels of Colorectal Cancer Patients in Northern Iran, Middle East Journal of Cancer, 2018; 9(2): 151-157. magiran.com/p1811794
Mojtaba Fathi, Omid Goodarzvand, Monireh Aghjany-Nasab, Fariborz Mansour-Ghanaei, Aboalfazl Nazarian, "Correlation between Certain Klotho Gene Polymorphisms and IGF-1 Levels of Colorectal Cancer Patients in Northern Iran", Middle East Journal of Cancer 9, no.2 (2018): 151-157. magiran.com/p1811794
Mojtaba Fathi, Omid Goodarzvand, Monireh Aghjany-Nasab, Fariborz Mansour-Ghanaei, Aboalfazl Nazarian, (2018). 'Correlation between Certain Klotho Gene Polymorphisms and IGF-1 Levels of Colorectal Cancer Patients in Northern Iran', Middle East Journal of Cancer, 9(2), pp.151-157. magiran.com/p1811794
Mojtaba Fathi; Omid Goodarzvand; Monireh Aghjany-Nasab; Fariborz Mansour-Ghanaei; Aboalfazl Nazarian. "Correlation between Certain Klotho Gene Polymorphisms and IGF-1 Levels of Colorectal Cancer Patients in Northern Iran", Middle East Journal of Cancer, 9, 2, 2018, 151-157. magiran.com/p1811794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال