ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا پاک مهر، مریم جهان تیغ حقیقی، صفیه طاهری تیزآبی، زهرا راهدار، (1396). مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان چاقی و اضافه وزن، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 8(3)، 323-334. magiran.com/p1811803
M. pakmehr, M. Jahantighe Haghighi , S. Taheri Tizabi, (2018). A Review on Medicinal Plants Used in Treatment of Obesity and Overweight, Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 8(3), 323-334. magiran.com/p1811803
مینا پاک مهر، مریم جهان تیغ حقیقی، صفیه طاهری تیزآبی، زهرا راهدار، مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان چاقی و اضافه وزن. مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1396؛ 8(3): 323-334. magiran.com/p1811803
M. pakmehr, M. Jahantighe Haghighi , S. Taheri Tizabi, A Review on Medicinal Plants Used in Treatment of Obesity and Overweight, Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 2018; 8(3): 323-334. magiran.com/p1811803
مینا پاک مهر، مریم جهان تیغ حقیقی، صفیه طاهری تیزآبی، زهرا راهدار، "مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان چاقی و اضافه وزن"، مجله طب سنتی اسلام و ایران 8، شماره 3 (1396): 323-334. magiran.com/p1811803
M. pakmehr, M. Jahantighe Haghighi , S. Taheri Tizabi, "A Review on Medicinal Plants Used in Treatment of Obesity and Overweight", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 8, no.3 (2018): 323-334. magiran.com/p1811803
مینا پاک مهر، مریم جهان تیغ حقیقی، صفیه طاهری تیزآبی، زهرا راهدار، (1396). 'مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان چاقی و اضافه وزن'، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 8(3)، صص.323-334. magiran.com/p1811803
M. pakmehr, M. Jahantighe Haghighi , S. Taheri Tizabi, (2018). 'A Review on Medicinal Plants Used in Treatment of Obesity and Overweight', Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 8(3), pp.323-334. magiran.com/p1811803
مینا پاک مهر؛ مریم جهان تیغ حقیقی؛ صفیه طاهری تیزآبی؛ زهرا راهدار. "مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان چاقی و اضافه وزن". مجله طب سنتی اسلام و ایران، 8 ،3 ، 1396، 323-334. magiran.com/p1811803
M. pakmehr; M. Jahantighe Haghighi ; S. Taheri Tizabi. "A Review on Medicinal Plants Used in Treatment of Obesity and Overweight", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 8, 3, 2018, 323-334. magiran.com/p1811803
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال