ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولی الله رستمعلی زاده ، (1396). جاذبه و دافعه روستایی و تاثیر آن بر ماندگاری یا تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان های هشترود و اسکو، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 9(1)، 145-170. magiran.com/p1811901
Valiollah Rostamalizadeh , (2017). Pull and Push Factors of Rurality and its Impact on the Tendency of Rural Youth to Stay or Migrate, Journal of Community Development, 9(1), 145-170. magiran.com/p1811901
ولی الله رستمعلی زاده ، جاذبه و دافعه روستایی و تاثیر آن بر ماندگاری یا تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان های هشترود و اسکو. نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1396؛ 9(1): 145-170. magiran.com/p1811901
Valiollah Rostamalizadeh , Pull and Push Factors of Rurality and its Impact on the Tendency of Rural Youth to Stay or Migrate, Journal of Community Development, 2017; 9(1): 145-170. magiran.com/p1811901
ولی الله رستمعلی زاده ، "جاذبه و دافعه روستایی و تاثیر آن بر ماندگاری یا تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان های هشترود و اسکو"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 9، شماره 1 (1396): 145-170. magiran.com/p1811901
Valiollah Rostamalizadeh , "Pull and Push Factors of Rurality and its Impact on the Tendency of Rural Youth to Stay or Migrate", Journal of Community Development 9, no.1 (2017): 145-170. magiran.com/p1811901
ولی الله رستمعلی زاده ، (1396). 'جاذبه و دافعه روستایی و تاثیر آن بر ماندگاری یا تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان های هشترود و اسکو'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 9(1)، صص.145-170. magiran.com/p1811901
Valiollah Rostamalizadeh , (2017). 'Pull and Push Factors of Rurality and its Impact on the Tendency of Rural Youth to Stay or Migrate', Journal of Community Development, 9(1), pp.145-170. magiran.com/p1811901
ولی الله رستمعلی زاده . "جاذبه و دافعه روستایی و تاثیر آن بر ماندگاری یا تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان های هشترود و اسکو". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 9 ،1 ، 1396، 145-170. magiran.com/p1811901
Valiollah Rostamalizadeh . "Pull and Push Factors of Rurality and its Impact on the Tendency of Rural Youth to Stay or Migrate", Journal of Community Development, 9, 1, 2017, 145-170. magiran.com/p1811901
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال