ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین خدابخشی ، زین العابدین امینی سابق، مسعود قربان حسینی، احسان ساده، (1396). طراحی مدل اجرای خط مشی های تعاون روستایی بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 9(1)، 121-144. magiran.com/p1811902
Nasrin Khodabakhshi , Zine Al-Abedin Amini Sabeg, Masoud Ghorban Hosseini, Ehsan Sadeh, (2017). The Construction and Personal Experience of Professors and Experts in Rural Cooperatives Policy on Successful Implementation of Rural Cooperative Policies in association with Resistance Economy, Journal of Community Development, 9(1), 121-144. magiran.com/p1811902
نسرین خدابخشی ، زین العابدین امینی سابق، مسعود قربان حسینی، احسان ساده، طراحی مدل اجرای خط مشی های تعاون روستایی بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی. نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1396؛ 9(1): 121-144. magiran.com/p1811902
Nasrin Khodabakhshi , Zine Al-Abedin Amini Sabeg, Masoud Ghorban Hosseini, Ehsan Sadeh, The Construction and Personal Experience of Professors and Experts in Rural Cooperatives Policy on Successful Implementation of Rural Cooperative Policies in association with Resistance Economy, Journal of Community Development, 2017; 9(1): 121-144. magiran.com/p1811902
نسرین خدابخشی ، زین العابدین امینی سابق، مسعود قربان حسینی، احسان ساده، "طراحی مدل اجرای خط مشی های تعاون روستایی بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 9، شماره 1 (1396): 121-144. magiran.com/p1811902
Nasrin Khodabakhshi , Zine Al-Abedin Amini Sabeg, Masoud Ghorban Hosseini, Ehsan Sadeh, "The Construction and Personal Experience of Professors and Experts in Rural Cooperatives Policy on Successful Implementation of Rural Cooperative Policies in association with Resistance Economy", Journal of Community Development 9, no.1 (2017): 121-144. magiran.com/p1811902
نسرین خدابخشی ، زین العابدین امینی سابق، مسعود قربان حسینی، احسان ساده، (1396). 'طراحی مدل اجرای خط مشی های تعاون روستایی بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 9(1)، صص.121-144. magiran.com/p1811902
Nasrin Khodabakhshi , Zine Al-Abedin Amini Sabeg, Masoud Ghorban Hosseini, Ehsan Sadeh, (2017). 'The Construction and Personal Experience of Professors and Experts in Rural Cooperatives Policy on Successful Implementation of Rural Cooperative Policies in association with Resistance Economy', Journal of Community Development, 9(1), pp.121-144. magiran.com/p1811902
نسرین خدابخشی ؛ زین العابدین امینی سابق؛ مسعود قربان حسینی؛ احسان ساده. "طراحی مدل اجرای خط مشی های تعاون روستایی بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 9 ،1 ، 1396، 121-144. magiran.com/p1811902
Nasrin Khodabakhshi ; Zine Al-Abedin Amini Sabeg; Masoud Ghorban Hosseini; Ehsan Sadeh. "The Construction and Personal Experience of Professors and Experts in Rural Cooperatives Policy on Successful Implementation of Rural Cooperative Policies in association with Resistance Economy", Journal of Community Development, 9, 1, 2017, 121-144. magiran.com/p1811902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال