ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده امینی، نوید عزتی ، (1396). بررسی جامعه شناختی احساس محرومیت نسبی جوانان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته شهر تهران، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 9(1)، 101-120. magiran.com/p1811903
Saeedeh Amini, Navid Ezzati , (2017). Sociological study of the youth's feeling of relative deprivation in developed & undeveloped regions of Tehran, Journal of Community Development, 9(1), 101-120. magiran.com/p1811903
سعیده امینی، نوید عزتی ، بررسی جامعه شناختی احساس محرومیت نسبی جوانان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته شهر تهران. نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1396؛ 9(1): 101-120. magiran.com/p1811903
Saeedeh Amini, Navid Ezzati , Sociological study of the youth's feeling of relative deprivation in developed & undeveloped regions of Tehran, Journal of Community Development, 2017; 9(1): 101-120. magiran.com/p1811903
سعیده امینی، نوید عزتی ، "بررسی جامعه شناختی احساس محرومیت نسبی جوانان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته شهر تهران"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 9، شماره 1 (1396): 101-120. magiran.com/p1811903
Saeedeh Amini, Navid Ezzati , "Sociological study of the youth's feeling of relative deprivation in developed & undeveloped regions of Tehran", Journal of Community Development 9, no.1 (2017): 101-120. magiran.com/p1811903
سعیده امینی، نوید عزتی ، (1396). 'بررسی جامعه شناختی احساس محرومیت نسبی جوانان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته شهر تهران'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 9(1)، صص.101-120. magiran.com/p1811903
Saeedeh Amini, Navid Ezzati , (2017). 'Sociological study of the youth's feeling of relative deprivation in developed & undeveloped regions of Tehran', Journal of Community Development, 9(1), pp.101-120. magiran.com/p1811903
سعیده امینی؛ نوید عزتی . "بررسی جامعه شناختی احساس محرومیت نسبی جوانان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته شهر تهران". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 9 ،1 ، 1396، 101-120. magiran.com/p1811903
Saeedeh Amini; Navid Ezzati . "Sociological study of the youth's feeling of relative deprivation in developed & undeveloped regions of Tehran", Journal of Community Development, 9, 1, 2017, 101-120. magiran.com/p1811903
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال