ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود متوسلی، حمیده دباغی، افروز عباسی، (1396). الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به مثابه آزادی با تاکید بر دیدگاه های کانت و آمارتیا سن، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 9(1)، 27-50. magiran.com/p1811906
Mahmoud Motevaseli, Hamideh Dabbaghi , Afrouz Abbasi, (2017). A Theoretical Pattern of Individual and Collective Empowerment as the Freedom In the Community with an Emphasis on Kant's and Amartya Sen's Views, Journal of Community Development, 9(1), 27-50. magiran.com/p1811906
محمود متوسلی، حمیده دباغی، افروز عباسی، الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به مثابه آزادی با تاکید بر دیدگاه های کانت و آمارتیا سن. نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1396؛ 9(1): 27-50. magiran.com/p1811906
Mahmoud Motevaseli, Hamideh Dabbaghi , Afrouz Abbasi, A Theoretical Pattern of Individual and Collective Empowerment as the Freedom In the Community with an Emphasis on Kant's and Amartya Sen's Views, Journal of Community Development, 2017; 9(1): 27-50. magiran.com/p1811906
محمود متوسلی، حمیده دباغی، افروز عباسی، "الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به مثابه آزادی با تاکید بر دیدگاه های کانت و آمارتیا سن"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 9، شماره 1 (1396): 27-50. magiran.com/p1811906
Mahmoud Motevaseli, Hamideh Dabbaghi , Afrouz Abbasi, "A Theoretical Pattern of Individual and Collective Empowerment as the Freedom In the Community with an Emphasis on Kant's and Amartya Sen's Views", Journal of Community Development 9, no.1 (2017): 27-50. magiran.com/p1811906
محمود متوسلی، حمیده دباغی، افروز عباسی، (1396). 'الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به مثابه آزادی با تاکید بر دیدگاه های کانت و آمارتیا سن'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 9(1)، صص.27-50. magiran.com/p1811906
Mahmoud Motevaseli, Hamideh Dabbaghi , Afrouz Abbasi, (2017). 'A Theoretical Pattern of Individual and Collective Empowerment as the Freedom In the Community with an Emphasis on Kant's and Amartya Sen's Views', Journal of Community Development, 9(1), pp.27-50. magiran.com/p1811906
محمود متوسلی؛ حمیده دباغی؛ افروز عباسی. "الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به مثابه آزادی با تاکید بر دیدگاه های کانت و آمارتیا سن". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 9 ،1 ، 1396، 27-50. magiran.com/p1811906
Mahmoud Motevaseli; Hamideh Dabbaghi ; Afrouz Abbasi. "A Theoretical Pattern of Individual and Collective Empowerment as the Freedom In the Community with an Emphasis on Kant's and Amartya Sen's Views", Journal of Community Development, 9, 1, 2017, 27-50. magiran.com/p1811906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال