ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یعقوب محمدی ، محسن داداشی، (1397). بررسی تاثیر الیاف فولادی و نانوسیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک ساخته شده با ترکیب های مختلف لیکا و پرلیت، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 47(4)، 75-84. magiran.com/p1812011
Yaghoub Mohammadi , Mohsen Dadashi, (2018). The Effect of Steel Fibers and Nano-Silica on the Structural Lightweight Concrete Built with Different Combinations of Leca and Perlite, Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 47(4), 75-84. magiran.com/p1812011
یعقوب محمدی ، محسن داداشی، بررسی تاثیر الیاف فولادی و نانوسیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک ساخته شده با ترکیب های مختلف لیکا و پرلیت. نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1397؛ 47(4): 75-84. magiran.com/p1812011
Yaghoub Mohammadi , Mohsen Dadashi, The Effect of Steel Fibers and Nano-Silica on the Structural Lightweight Concrete Built with Different Combinations of Leca and Perlite, Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 2018; 47(4): 75-84. magiran.com/p1812011
یعقوب محمدی ، محسن داداشی، "بررسی تاثیر الیاف فولادی و نانوسیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک ساخته شده با ترکیب های مختلف لیکا و پرلیت"، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 47، شماره 4 (1397): 75-84. magiran.com/p1812011
Yaghoub Mohammadi , Mohsen Dadashi, "The Effect of Steel Fibers and Nano-Silica on the Structural Lightweight Concrete Built with Different Combinations of Leca and Perlite", Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz 47, no.4 (2018): 75-84. magiran.com/p1812011
یعقوب محمدی ، محسن داداشی، (1397). 'بررسی تاثیر الیاف فولادی و نانوسیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک ساخته شده با ترکیب های مختلف لیکا و پرلیت'، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 47(4)، صص.75-84. magiran.com/p1812011
Yaghoub Mohammadi , Mohsen Dadashi, (2018). 'The Effect of Steel Fibers and Nano-Silica on the Structural Lightweight Concrete Built with Different Combinations of Leca and Perlite', Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 47(4), pp.75-84. magiran.com/p1812011
یعقوب محمدی ؛ محسن داداشی. "بررسی تاثیر الیاف فولادی و نانوسیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک ساخته شده با ترکیب های مختلف لیکا و پرلیت". نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 47 ،4 ، 1397، 75-84. magiran.com/p1812011
Yaghoub Mohammadi ; Mohsen Dadashi. "The Effect of Steel Fibers and Nano-Silica on the Structural Lightweight Concrete Built with Different Combinations of Leca and Perlite", Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz, 47, 4, 2018, 75-84. magiran.com/p1812011
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال