ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سودابه فرهادی ، ایوب امیدی، (1396). بررسی شطحیات عرفانی با نگاهی به نظریه گشتاری چامسکی، مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)، 33، 160-182. magiran.com/p1812096
Sudabe Farhadi , Saed Zohrevand, (2018). Examining Mystical Shathiyyat by A Look at the Noam Chomsky's transformational Theory, Erfaniyat Dar Adab Farsi, 33, 160-182. magiran.com/p1812096
سودابه فرهادی ، ایوب امیدی، بررسی شطحیات عرفانی با نگاهی به نظریه گشتاری چامسکی. مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)، 1396؛ 33: 160-182. magiran.com/p1812096
Sudabe Farhadi , Saed Zohrevand, Examining Mystical Shathiyyat by A Look at the Noam Chomsky's transformational Theory, Erfaniyat Dar Adab Farsi, 2018; 33: 160-182. magiran.com/p1812096
سودابه فرهادی ، ایوب امیدی، "بررسی شطحیات عرفانی با نگاهی به نظریه گشتاری چامسکی"، مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) ،33 (1396): 160-182. magiran.com/p1812096
Sudabe Farhadi , Saed Zohrevand, "Examining Mystical Shathiyyat by A Look at the Noam Chomsky's transformational Theory", Erfaniyat Dar Adab Farsi no. 33 (2018): 160-182. magiran.com/p1812096
سودابه فرهادی ، ایوب امیدی، (1396). 'بررسی شطحیات عرفانی با نگاهی به نظریه گشتاری چامسکی'، مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)، 33، صص.160-182. magiran.com/p1812096
Sudabe Farhadi , Saed Zohrevand, (2018). 'Examining Mystical Shathiyyat by A Look at the Noam Chomsky's transformational Theory', Erfaniyat Dar Adab Farsi, 33, pp.160-182. magiran.com/p1812096
سودابه فرهادی ؛ ایوب امیدی. "بررسی شطحیات عرفانی با نگاهی به نظریه گشتاری چامسکی". مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)، 33 ، 1396، 160-182. magiran.com/p1812096
Sudabe Farhadi ; Saed Zohrevand. "Examining Mystical Shathiyyat by A Look at the Noam Chomsky's transformational Theory", Erfaniyat Dar Adab Farsi, 33, 2018, 160-182. magiran.com/p1812096
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال