ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد رستمی ، عباس عباسی، مجید صفاراول، (1397). دلایل تفاوت نتایج مدل های یکفازی و دوفازی در انتقال حرارت نانوسیالات، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18(3)، 228-236. magiran.com/p1812415
Javad Rostami , Abbas Abbassi, Majid Safar Avval, (2018). The Reasons of Differences between one phase and two phase Models of Nanofluids Heat Transfer Characteristics, Modares Mechanical Engineering, 18(3), 228-236. magiran.com/p1812415
جواد رستمی ، عباس عباسی، مجید صفاراول، دلایل تفاوت نتایج مدل های یکفازی و دوفازی در انتقال حرارت نانوسیالات. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1397؛ 18(3): 228-236. magiran.com/p1812415
Javad Rostami , Abbas Abbassi, Majid Safar Avval, The Reasons of Differences between one phase and two phase Models of Nanofluids Heat Transfer Characteristics, Modares Mechanical Engineering, 2018; 18(3): 228-236. magiran.com/p1812415
جواد رستمی ، عباس عباسی، مجید صفاراول، "دلایل تفاوت نتایج مدل های یکفازی و دوفازی در انتقال حرارت نانوسیالات"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 18، شماره 3 (1397): 228-236. magiran.com/p1812415
Javad Rostami , Abbas Abbassi, Majid Safar Avval, "The Reasons of Differences between one phase and two phase Models of Nanofluids Heat Transfer Characteristics", Modares Mechanical Engineering 18, no.3 (2018): 228-236. magiran.com/p1812415
جواد رستمی ، عباس عباسی، مجید صفاراول، (1397). 'دلایل تفاوت نتایج مدل های یکفازی و دوفازی در انتقال حرارت نانوسیالات'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18(3)، صص.228-236. magiran.com/p1812415
Javad Rostami , Abbas Abbassi, Majid Safar Avval, (2018). 'The Reasons of Differences between one phase and two phase Models of Nanofluids Heat Transfer Characteristics', Modares Mechanical Engineering, 18(3), pp.228-236. magiran.com/p1812415
جواد رستمی ؛ عباس عباسی؛ مجید صفاراول. "دلایل تفاوت نتایج مدل های یکفازی و دوفازی در انتقال حرارت نانوسیالات". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18 ،3 ، 1397، 228-236. magiran.com/p1812415
Javad Rostami ; Abbas Abbassi; Majid Safar Avval. "The Reasons of Differences between one phase and two phase Models of Nanofluids Heat Transfer Characteristics", Modares Mechanical Engineering, 18, 3, 2018, 228-236. magiran.com/p1812415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال