ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی صادقی، محسن علی اکبریان ، شقایق بشتر، نجمه سمیعی، ابراهیم خالقی، (1396). بررسی یافته های غیرطبیعی سونوگرافی کبد در بیماران گیرنده پیوند کلیه از دهنده مرگ مغزی، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20(2)، 22-26. magiran.com/p1812565
M. Sadeghi, Ma Aliakbarian , Sh Beshtar, N. Samiee, E. Khaleghi, (2018). The Study of Abnormal Liver Ultrasound Findings in Candidate Patients Undergoing Renal Transplantation from Brain Dead Donors, Journal of Babol University of Medical Sciences, 20(2), 22-26. magiran.com/p1812565
مصطفی صادقی، محسن علی اکبریان ، شقایق بشتر، نجمه سمیعی، ابراهیم خالقی، بررسی یافته های غیرطبیعی سونوگرافی کبد در بیماران گیرنده پیوند کلیه از دهنده مرگ مغزی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1396؛ 20(2): 22-26. magiran.com/p1812565
M. Sadeghi, Ma Aliakbarian , Sh Beshtar, N. Samiee, E. Khaleghi, The Study of Abnormal Liver Ultrasound Findings in Candidate Patients Undergoing Renal Transplantation from Brain Dead Donors, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2018; 20(2): 22-26. magiran.com/p1812565
مصطفی صادقی، محسن علی اکبریان ، شقایق بشتر، نجمه سمیعی، ابراهیم خالقی، "بررسی یافته های غیرطبیعی سونوگرافی کبد در بیماران گیرنده پیوند کلیه از دهنده مرگ مغزی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 20، شماره 2 (1396): 22-26. magiran.com/p1812565
M. Sadeghi, Ma Aliakbarian , Sh Beshtar, N. Samiee, E. Khaleghi, "The Study of Abnormal Liver Ultrasound Findings in Candidate Patients Undergoing Renal Transplantation from Brain Dead Donors", Journal of Babol University of Medical Sciences 20, no.2 (2018): 22-26. magiran.com/p1812565
مصطفی صادقی، محسن علی اکبریان ، شقایق بشتر، نجمه سمیعی، ابراهیم خالقی، (1396). 'بررسی یافته های غیرطبیعی سونوگرافی کبد در بیماران گیرنده پیوند کلیه از دهنده مرگ مغزی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20(2)، صص.22-26. magiran.com/p1812565
M. Sadeghi, Ma Aliakbarian , Sh Beshtar, N. Samiee, E. Khaleghi, (2018). 'The Study of Abnormal Liver Ultrasound Findings in Candidate Patients Undergoing Renal Transplantation from Brain Dead Donors', Journal of Babol University of Medical Sciences, 20(2), pp.22-26. magiran.com/p1812565
مصطفی صادقی؛ محسن علی اکبریان ؛ شقایق بشتر؛ نجمه سمیعی؛ ابراهیم خالقی. "بررسی یافته های غیرطبیعی سونوگرافی کبد در بیماران گیرنده پیوند کلیه از دهنده مرگ مغزی". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20 ،2 ، 1396، 22-26. magiran.com/p1812565
M. Sadeghi; Ma Aliakbarian ; Sh Beshtar; N. Samiee; E. Khaleghi. "The Study of Abnormal Liver Ultrasound Findings in Candidate Patients Undergoing Renal Transplantation from Brain Dead Donors", Journal of Babol University of Medical Sciences, 20, 2, 2018, 22-26. magiran.com/p1812565
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال