ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروین ضرغام، معصومه حشمتی، کوثر منصوری، جعفر امانی، جعفر سلیمیان، علی احمدی ، (1396). تولید پروتئین نوترکیب سیالیداز-کمپ و تهیه نانوذرات کایتوزان حامل آن به منظور استفاده بعنوان کاندیدای واکسن پروپیونی باکتریوم آکنه، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20(2)، 64-69. magiran.com/p1812585
P. Zargham, M. Heshmati, K. Mansouri, J. Amani, J. Salimian, A. Ahmadi , (2018). Production of recombinant CAMP - Sialidase protein and preparation of chitosan nanoparticles carrying this protein to be used as a candidate for vaccines targeting Propionibacterium acnes, Journal of Babol University of Medical Sciences, 20(2), 64-69. magiran.com/p1812585
پروین ضرغام، معصومه حشمتی، کوثر منصوری، جعفر امانی، جعفر سلیمیان، علی احمدی ، تولید پروتئین نوترکیب سیالیداز-کمپ و تهیه نانوذرات کایتوزان حامل آن به منظور استفاده بعنوان کاندیدای واکسن پروپیونی باکتریوم آکنه. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1396؛ 20(2): 64-69. magiran.com/p1812585
P. Zargham, M. Heshmati, K. Mansouri, J. Amani, J. Salimian, A. Ahmadi , Production of recombinant CAMP - Sialidase protein and preparation of chitosan nanoparticles carrying this protein to be used as a candidate for vaccines targeting Propionibacterium acnes, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2018; 20(2): 64-69. magiran.com/p1812585
پروین ضرغام، معصومه حشمتی، کوثر منصوری، جعفر امانی، جعفر سلیمیان، علی احمدی ، "تولید پروتئین نوترکیب سیالیداز-کمپ و تهیه نانوذرات کایتوزان حامل آن به منظور استفاده بعنوان کاندیدای واکسن پروپیونی باکتریوم آکنه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 20، شماره 2 (1396): 64-69. magiran.com/p1812585
P. Zargham, M. Heshmati, K. Mansouri, J. Amani, J. Salimian, A. Ahmadi , "Production of recombinant CAMP - Sialidase protein and preparation of chitosan nanoparticles carrying this protein to be used as a candidate for vaccines targeting Propionibacterium acnes", Journal of Babol University of Medical Sciences 20, no.2 (2018): 64-69. magiran.com/p1812585
پروین ضرغام، معصومه حشمتی، کوثر منصوری، جعفر امانی، جعفر سلیمیان، علی احمدی ، (1396). 'تولید پروتئین نوترکیب سیالیداز-کمپ و تهیه نانوذرات کایتوزان حامل آن به منظور استفاده بعنوان کاندیدای واکسن پروپیونی باکتریوم آکنه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20(2)، صص.64-69. magiran.com/p1812585
P. Zargham, M. Heshmati, K. Mansouri, J. Amani, J. Salimian, A. Ahmadi , (2018). 'Production of recombinant CAMP - Sialidase protein and preparation of chitosan nanoparticles carrying this protein to be used as a candidate for vaccines targeting Propionibacterium acnes', Journal of Babol University of Medical Sciences, 20(2), pp.64-69. magiran.com/p1812585
پروین ضرغام؛ معصومه حشمتی؛ کوثر منصوری؛ جعفر امانی؛ جعفر سلیمیان؛ علی احمدی . "تولید پروتئین نوترکیب سیالیداز-کمپ و تهیه نانوذرات کایتوزان حامل آن به منظور استفاده بعنوان کاندیدای واکسن پروپیونی باکتریوم آکنه". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20 ،2 ، 1396، 64-69. magiran.com/p1812585
P. Zargham; M. Heshmati; K. Mansouri; J. Amani; J. Salimian; A. Ahmadi . "Production of recombinant CAMP - Sialidase protein and preparation of chitosan nanoparticles carrying this protein to be used as a candidate for vaccines targeting Propionibacterium acnes", Journal of Babol University of Medical Sciences, 20, 2, 2018, 64-69. magiran.com/p1812585
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال