ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم وطن دوست ، پژمان معتمدی، حمید رجبی، عطا الله غدیری، عبدالمهدی نصیرزاده، فاطمه وطن دوست، عنایت الله یزدان پناه، (1397). اثر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر علایم بالینی و سایتوکاین های TNF-α و IL-10 در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 12(4)، 47-60. magiran.com/p1812588
Maryam Vatandoust, Pezhman Motamedi, Hamid Rajabi, Ata Allah Ghadiri, Abdolmahdi Nasirzade, Fateme Vatandoust, Enayatoallah Yazdanpanah, (2018). The Effect of Four-Week Aerobic Activity in Water on Clinical Signs and TNF-α and IL-10 Cytokines in Animal Model of Multiple Sclerosis (MS), Journal of Knowledge & Health, 12(4), 47-60. magiran.com/p1812588
مریم وطن دوست ، پژمان معتمدی، حمید رجبی، عطا الله غدیری، عبدالمهدی نصیرزاده، فاطمه وطن دوست، عنایت الله یزدان پناه، اثر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر علایم بالینی و سایتوکاین های TNF-α و IL-10 در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 1397؛ 12(4): 47-60. magiran.com/p1812588
Maryam Vatandoust, Pezhman Motamedi, Hamid Rajabi, Ata Allah Ghadiri, Abdolmahdi Nasirzade, Fateme Vatandoust, Enayatoallah Yazdanpanah, The Effect of Four-Week Aerobic Activity in Water on Clinical Signs and TNF-α and IL-10 Cytokines in Animal Model of Multiple Sclerosis (MS), Journal of Knowledge & Health, 2018; 12(4): 47-60. magiran.com/p1812588
مریم وطن دوست ، پژمان معتمدی، حمید رجبی، عطا الله غدیری، عبدالمهدی نصیرزاده، فاطمه وطن دوست، عنایت الله یزدان پناه، "اثر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر علایم بالینی و سایتوکاین های TNF-α و IL-10 در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس"، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 12، شماره 4 (1397): 47-60. magiran.com/p1812588
Maryam Vatandoust, Pezhman Motamedi, Hamid Rajabi, Ata Allah Ghadiri, Abdolmahdi Nasirzade, Fateme Vatandoust, Enayatoallah Yazdanpanah, "The Effect of Four-Week Aerobic Activity in Water on Clinical Signs and TNF-α and IL-10 Cytokines in Animal Model of Multiple Sclerosis (MS)", Journal of Knowledge & Health 12, no.4 (2018): 47-60. magiran.com/p1812588
مریم وطن دوست ، پژمان معتمدی، حمید رجبی، عطا الله غدیری، عبدالمهدی نصیرزاده، فاطمه وطن دوست، عنایت الله یزدان پناه، (1397). 'اثر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر علایم بالینی و سایتوکاین های TNF-α و IL-10 در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس'، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 12(4)، صص.47-60. magiran.com/p1812588
Maryam Vatandoust, Pezhman Motamedi, Hamid Rajabi, Ata Allah Ghadiri, Abdolmahdi Nasirzade, Fateme Vatandoust, Enayatoallah Yazdanpanah, (2018). 'The Effect of Four-Week Aerobic Activity in Water on Clinical Signs and TNF-α and IL-10 Cytokines in Animal Model of Multiple Sclerosis (MS)', Journal of Knowledge & Health, 12(4), pp.47-60. magiran.com/p1812588
مریم وطن دوست ؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ عطا الله غدیری؛ عبدالمهدی نصیرزاده؛ فاطمه وطن دوست؛ عنایت الله یزدان پناه. "اثر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر علایم بالینی و سایتوکاین های TNF-α و IL-10 در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس". مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 12 ،4 ، 1397، 47-60. magiran.com/p1812588
Maryam Vatandoust; Pezhman Motamedi; Hamid Rajabi; Ata Allah Ghadiri; Abdolmahdi Nasirzade; Fateme Vatandoust; Enayatoallah Yazdanpanah. "The Effect of Four-Week Aerobic Activity in Water on Clinical Signs and TNF-α and IL-10 Cytokines in Animal Model of Multiple Sclerosis (MS)", Journal of Knowledge & Health, 12, 4, 2018, 47-60. magiran.com/p1812588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال