ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهربانو رسایی، مهناز پروانه نژاد شیرازی، محمد بهرامی، (1396). بررسی رخساره ها، محیط رسوبی دیرینه و زیست چینه نگاری بخش گوری از سازند میشان در جنوب شرقی جهرم زاگرس چین خورده، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 11(22)، 32-48. magiran.com/p1812805
Shahrbanoo Rasaei , Mahnaz Parvaveh Nejad Shirazi, Mohammad Bahrami, (2018). Study of Facies, Sedimentary Paleoenvironment and Biostratigraphy of Guri Member (Mishan Formation) in SE of Jahrum, Zagros, Journal of New Findings in Applied Geology, 11(22), 32-48. magiran.com/p1812805
شهربانو رسایی، مهناز پروانه نژاد شیرازی، محمد بهرامی، بررسی رخساره ها، محیط رسوبی دیرینه و زیست چینه نگاری بخش گوری از سازند میشان در جنوب شرقی جهرم زاگرس چین خورده. مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 1396؛ 11(22): 32-48. magiran.com/p1812805
Shahrbanoo Rasaei , Mahnaz Parvaveh Nejad Shirazi, Mohammad Bahrami, Study of Facies, Sedimentary Paleoenvironment and Biostratigraphy of Guri Member (Mishan Formation) in SE of Jahrum, Zagros, Journal of New Findings in Applied Geology, 2018; 11(22): 32-48. magiran.com/p1812805
شهربانو رسایی، مهناز پروانه نژاد شیرازی، محمد بهرامی، "بررسی رخساره ها، محیط رسوبی دیرینه و زیست چینه نگاری بخش گوری از سازند میشان در جنوب شرقی جهرم زاگرس چین خورده"، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 11، شماره 22 (1396): 32-48. magiran.com/p1812805
Shahrbanoo Rasaei , Mahnaz Parvaveh Nejad Shirazi, Mohammad Bahrami, "Study of Facies, Sedimentary Paleoenvironment and Biostratigraphy of Guri Member (Mishan Formation) in SE of Jahrum, Zagros", Journal of New Findings in Applied Geology 11, no.22 (2018): 32-48. magiran.com/p1812805
شهربانو رسایی، مهناز پروانه نژاد شیرازی، محمد بهرامی، (1396). 'بررسی رخساره ها، محیط رسوبی دیرینه و زیست چینه نگاری بخش گوری از سازند میشان در جنوب شرقی جهرم زاگرس چین خورده'، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 11(22)، صص.32-48. magiran.com/p1812805
Shahrbanoo Rasaei , Mahnaz Parvaveh Nejad Shirazi, Mohammad Bahrami, (2018). 'Study of Facies, Sedimentary Paleoenvironment and Biostratigraphy of Guri Member (Mishan Formation) in SE of Jahrum, Zagros', Journal of New Findings in Applied Geology, 11(22), pp.32-48. magiran.com/p1812805
شهربانو رسایی؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ محمد بهرامی. "بررسی رخساره ها، محیط رسوبی دیرینه و زیست چینه نگاری بخش گوری از سازند میشان در جنوب شرقی جهرم زاگرس چین خورده". مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 11 ،22 ، 1396، 32-48. magiran.com/p1812805
Shahrbanoo Rasaei ; Mahnaz Parvaveh Nejad Shirazi; Mohammad Bahrami. "Study of Facies, Sedimentary Paleoenvironment and Biostratigraphy of Guri Member (Mishan Formation) in SE of Jahrum, Zagros", Journal of New Findings in Applied Geology, 11, 22, 2018, 32-48. magiran.com/p1812805
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال