ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم اصغری کلجاهی، سمیه شکری زیناب، احمد جهانگیری، (1397). بررسی تاثیر ویژگی های سنگ شناسی در مقاومت و دوام سنگ های آتشفشانی مورد استفاده در پوشش محافظ میانگذر دریاچه ارومیه، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 11(22)، 19-31. magiran.com/p1812807
Ebrahim Asghari-Kaljahi , Somayeh Shokri-Zeinab, Ahmad Jahangiri, (2018). Influence of litological aspects on the strength and durability of volcanic rocks in Urmia Lake Causway, Journal of New Findings in Applied Geology, 11(22), 19-31. magiran.com/p1812807
ابراهیم اصغری کلجاهی، سمیه شکری زیناب، احمد جهانگیری، بررسی تاثیر ویژگی های سنگ شناسی در مقاومت و دوام سنگ های آتشفشانی مورد استفاده در پوشش محافظ میانگذر دریاچه ارومیه. مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 1397؛ 11(22): 19-31. magiran.com/p1812807
Ebrahim Asghari-Kaljahi , Somayeh Shokri-Zeinab, Ahmad Jahangiri, Influence of litological aspects on the strength and durability of volcanic rocks in Urmia Lake Causway, Journal of New Findings in Applied Geology, 2018; 11(22): 19-31. magiran.com/p1812807
ابراهیم اصغری کلجاهی، سمیه شکری زیناب، احمد جهانگیری، "بررسی تاثیر ویژگی های سنگ شناسی در مقاومت و دوام سنگ های آتشفشانی مورد استفاده در پوشش محافظ میانگذر دریاچه ارومیه"، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 11، شماره 22 (1397): 19-31. magiran.com/p1812807
Ebrahim Asghari-Kaljahi , Somayeh Shokri-Zeinab, Ahmad Jahangiri, "Influence of litological aspects on the strength and durability of volcanic rocks in Urmia Lake Causway", Journal of New Findings in Applied Geology 11, no.22 (2018): 19-31. magiran.com/p1812807
ابراهیم اصغری کلجاهی، سمیه شکری زیناب، احمد جهانگیری، (1397). 'بررسی تاثیر ویژگی های سنگ شناسی در مقاومت و دوام سنگ های آتشفشانی مورد استفاده در پوشش محافظ میانگذر دریاچه ارومیه'، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 11(22)، صص.19-31. magiran.com/p1812807
Ebrahim Asghari-Kaljahi , Somayeh Shokri-Zeinab, Ahmad Jahangiri, (2018). 'Influence of litological aspects on the strength and durability of volcanic rocks in Urmia Lake Causway', Journal of New Findings in Applied Geology, 11(22), pp.19-31. magiran.com/p1812807
ابراهیم اصغری کلجاهی؛ سمیه شکری زیناب؛ احمد جهانگیری. "بررسی تاثیر ویژگی های سنگ شناسی در مقاومت و دوام سنگ های آتشفشانی مورد استفاده در پوشش محافظ میانگذر دریاچه ارومیه". مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 11 ،22 ، 1397، 19-31. magiran.com/p1812807
Ebrahim Asghari-Kaljahi ; Somayeh Shokri-Zeinab; Ahmad Jahangiri. "Influence of litological aspects on the strength and durability of volcanic rocks in Urmia Lake Causway", Journal of New Findings in Applied Geology, 11, 22, 2018, 19-31. magiran.com/p1812807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال